Štipendije

Prosto mesto: Ponudbe štipendij Švice in dveh štipendij Mehike (objava 21.9.2017)
Opis dela: Spoštovani,

Objavljamo ponudbo dveh (2) bilateralnih štipendij MEHIKE za študijsko leto 2018/19 (pričetek marca 2018).
Vse informacije na spletni strani:
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
Rok za prijave na Veleposlaništvo Mehike na Dunaju poteče 4. oktobra 2017.

Prijave je potrebno poslati na:
Embassy of Mexico
Renngasse 5/1
AT -1010 Vienna

Hkrati objavljamo ponudbo štipendije ŠVICE za študijsko leto 2018/19.
Vse informacije na spletni strani:
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html

Rok za prijavo poteče 30. novembra 2017.
Za vse nadaljnje informacije in prijavne obrazce morate kontaktirati Veleposlaništvo Švice v Ljubljani na: lju.vertretung@eda.admin.ch
Prijavne obrazce vam bodo posredovali samo po elektronski pošti!

Lep pozdrav,

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Direktorat za visoko šolstvo


Podjetje / Ustanova: Mehika in Švica
Prosto mesto: Mednarodna parlamentarna štipendija (IPS), objava 26.5.2017
Opis dela: Nemški zvezni parlament že več let podeljuje Mednarodne parlamentarne štipendije (IPS) za mlade absolvente visokih šol iz drugih držav. Le ti naj bi dobili priložnost, da spoznajo nemški parlamentarni sistem v teoriji in praksi.
Program IPS, ki se bo izvajal v sodelovanju s Humboldt univerzo v Berlinu, s Svobodno univerzo v Berlinu in Tehniško univerzo v Berlinu se bo izvajal od 1. marca 2018 do 31. julija 2018. Ponudba je namenjena absolventom visokih šol, katerih cilj je dejavnost v javnem življenju Slovenije in ki ob začetku programa niso starejši od 30 let. Razen tega morajo kandidati razpolagati z zelo dobrim znanjem nemškega jezika. Programa se bo udeležilo cca 120 oseb in 41 držav.

Udeleženci bodo iz sredstev Nemškega zveznega parlamenta prejemali mesečno štipendijo 500 EUR. Poleg tega bodo imeli zagotovoljeno brezplačno bivanje v študentskem domu. Stroški prihoda in odhoda v Berlin oziroma iz Berlina bodo povrnjeni.

Rok za prijavo: 30. junij 2017.

Več o programu in razpisnih pogojih najdete na: http://www.bundestag.de/ips
Prosto mesto: Še so na voljo štipendije za študijske obiske dijakov in študentov 228. JR (objava 26.5.2017)
Opis dela:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS sporoča, da so sredstva na 228. javnem razpisu za štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino, še na voljo.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2016 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Zadnji rok za prijavo je 30.9.2017.

Vse informacije glede razpisa najdete na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2016-228-jr/

Dodatne informacije je možno v času uradnih ur dobiti tudi osebno na naslovu sklada ali telefonsko pri Minki Glinšek na 01 43 45 893 ali minka.glinsek@sklad-kadri.si

Prijazen pozdrav,

Oddelek za analize in odnose z javnostmi
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Podjetje / Ustanova: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Kontakt: Minka Glinšek na tel: 01 43 45 893 ali minka.glinsek@sklad-kadri.si
Prosto mesto: Dualni Master študij pri Hoferju
Opis dela: Namenjen je diplomantom 1. bolonjske stopnje in ponuja študijski program z edinstvenim prepletom teoretičnega znanja in praktičnega dela.

Študij poteka na priznani poslovni šoli ESB Business School v sklopu nemške univerze v Reutlingenu, program pa je posebej oblikovan v skladu s potrebami trgovinske panoge. Študij traja 4 semestre, v katerih si največ 20 študentov oz. študentk pridobi znanstveno izobrazbo na najvišji ravni in veliko praktičnih izkušenj.

Ponujamo:
-kritje vseh stroškov Dualnega Master študija
-organizacijsko podporo
-delovno pogodbo kot regionalni/-a vodja prodaje od samega začetka
-ciljno usmerjeno izobraževanje in nadaljnje usposabljanje v sklopu Hoferjeve akademije
-prilagodljiv delovni čas in razporejanje dela po lastnih željah
-nadpovprečno visoko plačilo
-službeni avtomobil Audi A4, tudi za zasebno uporabo
-službeni mobilni telefon iPhone, tudi za zasebno uporabo

Več informacij o študiju je tudi na naši karierni spletni strani https://kariera.hofer.si/mladi-e-menedzerji-ke/dualni-master-studij/
Več o zaposlitvi: Priponka
Prosto mesto: Srbija - štipendije 2017/18 (objava 24.3.2017)
Opis dela: Spoštovani,

Obveščamo vas, da so odprte prijave na bilateralne štipendije: Štipendije Republike Srbije za študijsko leto 2017/18.

Na voljo je osemnajst (18) mesečnih štipendij za študijsko in znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje na visokošolskih ustanovah oziroma na znanstvenoraziskovalnih inštitutih v Srbiji v posamičnem trajanju 3–6 mesecev za kandidate do starosti 26 let.

Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami, in sicer 1 original in 1 fotokopijo celotne prijave.

Popolne vloge morajo prispeti na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v zaprti ovojnici s pripisom "Štipendije Srbije 2017/18" najkasneje do 16. maja 2017:

MIZŠ
"Štipendije Srbije 2017/18"
Masarykova 16
1000 Ljubljana

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Srbije.

Lep pozdrav!
Več o zaposlitvi: Priponka
Prosto mesto: Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (218. JR)
Opis dela: Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2016 do vključno 30. 9. 2017.

Upravičeni prijavitelji;
Vlagatelji so posamezniki (študenti), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- bo izvedel obisk v neprekinjenem trajanju od 3 do 10 tednov z začetkom v koledarskem letu 2016 vendar najkasneje do 30. 9. 2017 pri katerem od slovenskih profesorjev in na izobraževalni ustanovi, navedenih na seznamu slovenskih profesorjev oziroma pri slovenskih profesorjih, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na ta seznam kot določa 3. točka tega javnega razpisa in bo predložil tudi vso zahtevano dokumentacijo za uvrstitev slovenskega profesorja na ta seznam;
- bo celoten čas trajanja obiska vpisan na dodiplomski, magistrski ali doktorski študij na javno veljavnem visokošolskem zavodu v RS,
- aktivnosti, opravljene v okviru obiska, mu bo visokošolski zavod, na katerega je v RS vpisan, vrednotil kot del obveznosti izobraževalnega programa,
- za ta obisk ni upravičen do sredstev iz drugih virov v RS ali v tujini,
- mu še niso bila dodeljena sredstva po tem javnem razpisu.

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska, in sicer:
- za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
- za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 218. javni razpis«.

Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-218-javni-razpis/
Prosto mesto: Štipendije francoske vlade za študij v Franciji (objava 16.2.2017)
Opis dela: Francoski inštitut v Sloveniji ponuja:

• Štipendije za študij na stopnjah Master 1 ali Master 2:

 9 mesecev (oktober 2017 - junij 2018) => 615 € / mesec.

 Oprostitev plačila stroškov vpisa in stroškov za socialno varstvo.

 Olajšan sprejem v študentski dom.

• Štipendije za kratka raziskovalna bivanja za doktorske študente:

 1 – 3 mesece (v letu 2017) => 615 € / mesec.

 Oprostitev plačila stroškov za socialno varstvo.

 Olajšan sprejem v študentski dom.


Rok za oddajo vlog: 28. april 2017

Več informacij najdete v priponki in na http://www.institutfrance.si/stipendije-za-studij.html
Podjetje / Ustanova: Francoski inštitut v Sloveniji
Kontakt: pierre.barthelemy@institutfrance.si
Več o zaposlitvi: Priponka
Prosto mesto: Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2016 (228. JR)
Opis dela: Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. 10. 2016 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017.

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2017

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino za namen:
• izobraževanja ali
• praktičnega usposabljanja.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2016 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Posamezen vlagatelj lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk. Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki je bil več kot enkrat upravičen do štipendije za študijske obiske po kateremkoli razpisu sklada iz preteklih let.

Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 70 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v skupni višini največ 1.750 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.

Štipendija za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR. Če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 228. javni razpis«.

Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2016-228-jr/
Prosto mesto: Vlada INDIJE - "Indian Council for Cultural Relations" - nudi eno štipendijo 2017/18 (objava 4.1.2017)
Opis dela: "Vlada INDIJE - "Indian Council for Cultural Relations" - nudi eno štipendijo za 2017/18

Vse informacije in prijavni obrazci so v priponki ter na spletni strani www.iccr.gov.in

Rok za prijavo poteče 23. januarja 2017.

Kopijo vloge morate posredovati tudi na Veleposlaništvo Indije, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, e-mail: hoc.ljubljana@mea.gov.in
Več o zaposlitvi: Priponka
Prosto mesto: Štipendije za študij na Central European University na Madžarskem, objava 22.11.2016
Opis dela: Iz Open Society Foundation obveščajo, da so odprte prijave za štipendije za magistrski in doktorski študij na Central European University v Budimpešti na Madžarskem. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate preko spletne strani www.opensocietyfoundations.org.
Rok prijave: 1. februar 2017.
Podjetje / Ustanova: Central European University v Budimpešti na Madžarskem
Kontakt: www.opensocietyfoundations.org

Osebni Kontakt:

Sporocite nam prosta mesta za prakso

Telefon: +386 1 5881 300

Faks: +386 1 5881 300

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial