Evropsko gospodarsko pravo

EVROPSKO GOSPODARSKO PRAVO

 

Vsebina:

 • Splošno o primarnih in sekundarnih virih evropskega gospodarskega prava
 • Prost pretok kapitala in (pravnih) oseb
 • Ustanovitev družb, kapitalske zahteve in zahteve v zvezi z razkritjem informacij
 • Koncept sedeža in čezmejni prenos sedeža
 • Ustanovitev podružnice in odvisne družbe v drugi državi članici
 • Opravljanje dejavnosti/storitev v drugi državi članici
 • Čezmejno uveljavljanje pravic delničarjev
 • Evropska družba in evropska zadruga
 • Evropsko gospodarsko interesno združenje
 • Družba z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom
 • Sodno varstvo v EU na področju prava družb
 • Koncept ekonomske enote in koncerna.
 • Konkurenčno pravo EU
 • Pravice intelektualne lastnine in njihovo varstvo
 • Posebna sektorska regulacija na ravni EU in koncept neodvisnih regulatorjev –zavarovalništvo in infrastrukturni sektorji
 • Sodobni izzivi digitalnega gospodarstva in analiza sodne prakse

 

Cilji in kompetence:

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost analize, sinteze in razumevanja kompleksnih vprašanj na področju prava, mednarodnega managementa in ekonomije;
 • avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju poslovnih odločitev;
 • sposobnost uporabe znanj s področja prava, mednarodnega managementa in ekonomije v praksi.

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje strukture in hierarhije pravnih virov EU, ki urejajo ustanavljanje in poslovanje gospodarskih subjektov;
 • sposobnost identificiranja pravnih tveganj pri čezmejnem poslovanju in sposobnost njihovega obvladovanja;
 • sposobnost reševanja konkretnih strokovnih vprašanj z uporabo relevantne zakonodaje, sodne prakse, razlagalnih argumentov in znanstvenih metod ter postopkov;
 • povezovanje znanja, pridobljenega pri tem predmetu in pri obveznih predhodnih predmetih ter sposobnost uporabe znanj v pravno-poslovnih razmerjih.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial