Načrtovanje scenarijev

NAČRTOVANJE SCENARIJEV

 

Vsebina:

 • Uvod in zgodovina načrtovanja scenarijev: zametek discipline in njen razvoj do danes
 •  Predstavitev študij primera: predstavljene bodo klasične (npr. Shell) in druge študije primera uporabe scenarijske analize v praksi
 • Pomen uporabe scenarijske analize pri poslovnem odločanju: dodana vrednost scenarijske analize kot priprava vodstva na nepričakovane dogodke
 • Metode in tehnike scenarijske analize: predstavljen proces graditve scenarijev
 • Analiza vplivnih dejavnikov (Driving forces): analiza dejavnikov, ki kreirajo prihodnost poslovnega okolja podjetja
 • Povezava vplivnih dejavnikov: smiselna povezava med dejavniki, ki bodo kreirali prihodnost poslovnega okolja podjetja
 • Izdelava scenarijske matrike: sinteza analize, ki predstavi možne scenarije prihodnosti poslovnega okolja podjetja
 • Izdelava scenarijev: opisi možnih scenarijev v kontekstu zgodb
 • Predstavitev scenarijev za vodstvo podjetja
 • Aplikacija scenarijev na strategijo podjetja in poslovno odločanje

 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta Načrtovanje scenarijev je študentom omogočiti integracijo pridobljenih znanj in zmožnost razvijanja podjetniških rešitev v daljšem časovnem horizontu.

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • sposobnost analize in sinteze podjetniških, menedžerskih, finančnih, trženskih in
  kadrovskih znanj,
 • avtonomnost pri pripravi in predstavitvi projektne naloge,
 • sodelovalnost, delo v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in
  pripomb.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost za reševanje konkretnih podjetniških izzivov z uporabo metod scenarijske
  analize;
 • sposobnost predvidevanja različnih (pričakovanih in nepričakovanih) situacij v poslovnem
  okolju podjetja v prihodnosti;
 • sposobnost predstavitve in argumentiranja scenarijske matrike za namene poslovnega
  odločanja
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial