Podjetniški management – Business Intelligence in varovanje poslovnih informacij

BUSINESS INTELLIGENCE IN VAROVANJE POSLOVNIH INFORMACIJ

Visokošolski učitelj: izr. prof. dr. Denis Čaleta

Vsebina predmeta: 

 • informacija kot družbeni fenomen in vrednota,
 • zgodovinski okvir razvoja procesa gospodarskega poizvedovanja (Business Intelligence),
 • zagotavljanje konkurenčne prednosti in uporaba procesov gospodarskega poizvedovanja,
 • gospodarsko poizvedovanje in njegova vloga ter mesto v organizaciji,
 • metode in principi izvajanja gospodarskega poizvedovanja,
 • glavne faze analitičnega procesa,
 • analitični proces z obdelavo nestrukturiranih, polstrukturiranih in strukturiranih podatkov,
 • vrednotenje in interpretacija informacij, vsebin, virov, njihovo usmerjanje in povratno informiranje,
 • vloga oziroma uporabnost javnih virov,
 • uporaba tehničnih sredstev v procesu analiziranja in strukturiranja informacij ter pri izdelavi končnih produktov za odločevalske strukture v organizacijah,
 • ugotavljanje ranljivosti delovanja konkurenčnih subjektov na globalnem poslovnem okolju (ranljivost in ogroženost proizvodnih procesov, ključnega kadrovskega potenciala, intelektualne lastnine),
 • posledice delovanja obveščevalnih sistemov v podjetju,
 • gospodarsko poizvedovanje kot managerski pripomoček za obvladovanje trga,
 • pridobivanje informacij o konkurentih v okviru benchmarkinga kot poslovnega orodja za primerjanje s konkurenti,
 • managerji, komercialisti in drugi poslovneži v vlogi obvladovanja gospodarskega poizvedovanja,
 • sistemski pristop k varnosti,
 • varovanje podatkov, informacij, dokumentov, informacijsko-komunikacijskih omrežij, intraneta in kadrovskega potenciala,
 • zaščitni ukrepi – varnostna dejavnost na ravni podjetja,
 • mednarodni standardi varovanja informacij,
 • vrste in stopnje tajnosti ter ukrepi za varovanje tajnosti,
 • sistemski pristopi k preprečevanju gospodarskega poizvedovanja in varovanja informacij,
 • izobraževanje kot temeljna podlaga za zagotavljanje ustreznega varnostnega zavedanja in dvigovanja varnostne kulture v podjetju,
 • obvladovanje tveganj, ki jih prinaša socialni inženiring.

Ob koncu predmeta študent:

 • pozna temeljne koncepte gospodarskega poizvedovanja,
 • razume temelje delovanja globalnega poslovnega okolja in vlogo ključnih informacij v tem sistemu,
 • pozna vzroke za pojavljanje procesov gospodarskega poizvedovanja in prepozna raznovrstnosti oblik teh groženj oz. koristi na drugi strani,
 • razume pomene gospodarskega poizvedovanja, njegovih metod in učinkov na konkurenčno prednost in odličnost organizacije,
 • obvlada procese gospodarskega poizvedovanja in razumevanje njegove umeščenosti v procese delovanja organizacije in njegovo umeščenost v organizacijsko strukturo,
 • sistematično in analitično pristopa  k obdelavi pridobljenih informacij in izdelavi ustreznih izdelkov, ki bodo odločevalcem v podporo pri sprejemanju ključnih strateških odločitev,
 • razume segmente korporacijske varnosti v razmerju do obvladovanja tveganj na področju zaščite ključnih informacij organizacije,
 • spremlja in obvlada nove poslovne, organizacijske, kadrovske in varnostne izzive v globalnem in lokalnem okolju,
 • analizira in ocenjuje ranljivost in ogroženost konkurenčnih gospodarskih in drugih organizacij,
 • razume pomembnosti sistemske zaščite ključnih informacij,
 • zna izvajati sistemske ukrepe zaščite na kadrovskem, tehničnem, administrativnem ter informacijsko-komunikacijskem področju,
 • zna pravilno uporabljati procese izobraževanja in upravljanja s kadrovskim potencialom, z namenom povečanja nivoja varnostne kulture in zavedanja o pomembnosti varovanja informacij podjetja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial