Podjetništvo v perspektivnih panogah – Računovodstvo za podjetnike

RAČUNOVODSTVO ZA PODJETNIKE

 

Vsebina: 

  • Uvod: zakonski predpisi kot podlaga za računovodenje, računovodska načela, poslovni sistem in mesto računovodstva v njem, sestavine in vrste računovodstva.
  • Gospodarske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo.
  • Računovodsko obračunavanje in poročanje, računovodsko načrtovanje in računovodski nadzor.
  • Knjigovodske listine in poslovne knjige.
  • Računovodska analiza in osnove branja računovodskih poročil.

 

Cilji in kompetence:

  • Poznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček).
  • Spoznati vlogo računovodskih funkcij v poslovnem procesu (knjigovodstvo, računovodsko načrtovanje, analiziranje, nadziranje).
  • Spoznati koncept dvostavnega knjigovodstva in razumeti vpliv poslovnih dogodkov na spremembo ekonomskih kategorij.
  • Razumeti koncept sestavljanja računovodskih izkazov (izkaza poslovnega izida, bilance stanja, izkaza denarnih tokov) in ga usvojiti na enostavnih primerih poslovnih transakcij.
  • Spoznati osnovne računovodske kazalnike in jih uporabiti pri analiziranju računovodskih izkazov podjetja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial