Poslovodno računovodstvo

POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO

 

Vsebina:

 • Uvod v poslovodno računovodstvo in relevantne računovodske informacije za odločanje.
 • Sodobne metode obvladovanja stroškov.
 • Računovodske informacije v zvezi s prodajnimi odločitvami.
 • Odločanje v proizvodni funkciji.
 • Presojanje uspešnosti podjetja kot celote in posameznih delov.
 • Vrednotenje naložbenih odločitev.

 

Cilji in kompetence:

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje splošne kompetence:

 • razumeti različne stroškovne koncepte;
 • spoznati ABC metodo kot orodje za sprejemanje odločitev;
 • razlikovati med spremenljivimi in stalnimi stroški in razumeti njihov vpliv pri izračunu točke preloma in določanja asortimana;
 • uporabiti različne pristope pri določanju prodajnih cen;
 • spoznati tehniko ugotavljanja dobičkonosnosti kupcev;
 • seznaniti se z računovodstvom odgovornosti in njegovo vlogo za poslovodsko odločanje;
 • spoznati sodila za ugotavljanje uspešnosti segmentov;
 • spoznati različne tehnike za vrednotenje naložb v podjetju.

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje predmetno-specifične kompetence:

 • razume različno razvrščanje stroškov in njihovo vlogo v poslovnem odločanju;
 • študent izračuna točko preloma in uporabi prispevek za kritje v poslovodskih odločitvah (inkrementalna analiza);
 • zna ugotoviti dobičkonosnost posameznih kupcev ali segmentov kupcev z razporejanjem dobičkov in stroškov na posameznega kupca;
 • zna uporabiti primerna sodila v presojanju uspešnosti poslovanja posameznih delov podjetja (dobičkonosnost sredstev, rezidualni dobiček);
 • razume, kako vzpostaviti merjenje uspešnosti z uporabo sistema uravnoteženih kazalnikov;•
 • študent zna ovrednotiti naložbene odločitve z najbolj pogostimi sodili (neto sedanja vrednost, diskontirana doba vračanja, notranja stopnja donosa in druge).
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial