Statistika v podjetništvu

STATISTIKA V PODJETNIŠTVU

 

Vsebina:

 • Osnovni pojmi statistike: osnovne definicije, potek statističnega proučevanja, uporaba statistike v podjetništvu.
 • Relativna števila: srednje vrednosti, kvantili, indeksi in statistični koeficienti.
 • Preprosta statistična analiza pojava.
 • Povezanost spremenljivk.
 • Analiza časovnih vrst in napovedovanje pojavov.

 

Cilji in kompetence:

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost uporabe statističnih metod pri poslovnem odločanju;
 • sposobnost uporabe metod statistične (kvantitativne in deloma kvalitativne) analize pri proučevanju pojavov;
 • sposobnost analitičnega in strukturiranega pristopa pri reševanju problemov;
 • komunikacijske sposobnosti z vključevanjem matematičnih in statističnih metod pri predstavitvah, analizi ter argumentaciji rešitev, idej, projektov, problemov.

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje predmetno-specifične kompetence:

 • obvladovanje osnovnih statističnih metod zbiranja, urejanja in prikazovanja podatkov;
 • poznavanje metod statistične analize;
 • poznavanje analize odvisnosti spremenljivk na podlagi statistične analize;
 • razumevanje vključevanja statističnih metod v podjetništvu.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial