Upravljanje s tveganji in korporativna varnost – Načrtovanje in razvoj korporativne varnosti

NAČRTOVANJE IN RAZVOJ KORPORATIVNE VARNOSTI

Visokošolski učitelj: izr. prof. dr. Denis Čaleta

Vsebina predmeta: 

 • informacija kot družbeni fenomen in vrednota,
 • sistemski pristop upravljanja varnosti informacij in ocenjevanje tveganj,
 • opredelitev osebnih podatkov,
 • nacionalna zakonodaja in zahteve s področja varovanja osebnih podatkov,
 • evropska pravna regulativa na področju varovanja osebnih podatkov ter opredelitev glavnih razvojnih trendov,
 • uporaba novih tehnologij, poseganje v zasebnost in varovanje osebnih podatkov,
 • opredelitev tajnih podatkov,
 • nacionalna zakonodaja in zahteve na področju varovanja tajnih podatkov,
 • varnostno preverjanje oseb in pridobitev dovoljenj za dostop do tajnih podatkov,
 • mednarodni standardi varovanja tajnih podatkov mednarodnih asociacij (NATO, EU),- zagotavljanje e-komunikacijskih omrežij, zaščito tajnosti in zaupnosti e-komunikacij ter hrambo podatkov o prometu e-komunikacij,
 • pomen kriptografskih rešitev za varovanje informacij,
 • varovanje podatkov v oblaku – dileme in izzivi (e-hramba),
 • varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva,
 • poslovna skrivnost in njena vloga v poslovnem okolju,
 • standardizacija na področju varovanja ključnih informacij poslovne organizacije,
 • vrednotenje in interpretacija informacij, vsebin, virov njihovo usmerjanje in povratno informiranje,
 • uporaba tehničnih sredstev v procesu analiziranja in strukturiranja informacij ter pri izdelavi končnih produktov za strukture odločanja v organizacijah,
 • izobraževanje kot temeljna podlaga za zagotavljanje ustreznega varnostnega zavedanja in dvigovanja varnostne kulture v podjetju.

Ob koncu predmeta študent:

 • razume temeljne koncepte zaščite ključnih informacij in njihovo vlogo pri učinkovitem delovanju organizacije,
 • razume temelje delovanja globalnega poslovnega okolja in vlogo ključnih informacij v tem sistemu,
 • razume vzroke za pojavljanje procesov gospodarskega poizvedovanja in prepoznavanje raznovrstnosti oblik teh groženj oz. koristi na drugi strani,
 • razume pomen zaščite ključnih informacij za poslovno učinkovitost organizacij,
 • obvlada procese zaščite ključnih informacij in razumevanje njegove umeščenosti v procese delovanja organizacije in njihovo umeščenost v organizacijsko strukturo,
 • razume normativno podlago, ki opredeljuje okvire za normalno delovanje organizacij,
 • razume segmente korporacijske varnosti v razmerju do obvladovanja tveganj na področju zaščite ključnih informacij organizacije,
 • zna spremljati in obvlada nove poslovne, organizacijske, kadrovske in varnostne izzive v globalnem in lokalnem okolju,
 • analizira in ocenjuje ranljivost in ogroženost konkurenčnih gospodarskih in drugih organizacij,
 • razume pomembnosti sistemske zaščite ključnih informacij,
 • pridobi sposobnost izvajanja sistemskih ukrepov zaščite na kadrovskem, tehničnem, administrativnem ter informacijsko-komunikacijskem področju,
 • zna pravilno uporabljati procese izobraževanja in upravljanja s kadrovskim potencialom z namenom povečanja nivoja varnostne kulture.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial