Upravljanje s tveganji in korporativna varnost – Upravljanje s tveganji v podjetju

UPRAVLJANJE S TVEGANJI V PODJETJU

Visokošolski učitelj: doc. dr. Milan Vršec

Vsebina predmeta: 

 • uvodne razlage in multidisciplinarni pristop,
 • strateška izhodišča korporativne varnosti,
 • struktura, status, vloga, izobraževanje in kompetence managementa korporativne varnosti,
 • upravljanje integralnega varnostnega sistema,
 • upravljanje s standardi in regulativo varovanja informacij, komunikacij ter izvirnega znanja,
 • obvladovanje varnostnih in poslovnih tveganj v kontekstu upravljanja neprekinjenega poslovanja in kriznega upravljanja,
 • ranljivost, ogroženost (varnostne grožnje) in varnostna tveganja kot medsebojno odvisne kategorije,
 • managerska orodja varnostnega upravljanja konkurence, poslovnih partnerjev in pogodbenih izvajalcev,
 • korporacijska kultura in nadzorni mehanizmi korporativne varnosti – varnostno svetovanje.

Ob koncu predmeta študent:

 • obvlada evropski in nacionalni pravni red,
 • razume evropske in nacionalne varnostne politike, zlasti z vidika zaščite kritične infrastrukture,
 • obvlada  inovativnost pri upravljanju varnosti v gospodarstvu,
 • razume  razvoj in doseganje stalne kakovosti varovanja po uveljavljenih standardih kakovosti in poslovne odličnosti,
 • zna analitično presoditi varnostne probleme in ustrezno odzivanje nanje,
 • razume proučevanje varnostnih pojavov in izdelavo študij, analiz in poročil s področja korporativne varnosti,
 • razume sistematični pristop k presojanju ranljivosti in ocenjevanju realne, potencialne in prikrite ogroženosti ljudi, premoženja, kapitala in izvirnega znanja,
 • prepozna kakovostno vodenje procesov  korporativne varnosti na področjih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • zna uvajati varnostne standarde in upravljanje z njimi v procesih korporativne varnosti,
 • zna uporabiti ustrezne metode upravljanja poslovnih in varnostnih tveganj (risk management),
 • obvlada izredne varnostne dogodke,
 • zna sodelovati na različnih ravneh upravljanja z varnostnimi vprašanji povezanimi z zagotavljanjem korporativne varnosti.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial