[GEA Inkubator] Podjetniška delavnica: Start-up računovodstvo

28. 03. 2019

Delavnica:  Start-up računovodstvo
Datum: četrtek, 28.3.2019, 09:00h
Lokacija: Inkubator GEA, GEA College, p.2

Vsebina:

  • Pomen računovodstva v podjetju, prvine poslovnega procesa, knjigovodske listine in poslovne knjige
  • Bilanca stanja: premoženje podjetja in viri financiranja
  • Izkaz poslovnega izida: ugotovitev dobička
  • Načrtovanje likvidnosti v podjetju (cash flow)
  • Obdavčitev podjetja

Cilji:
Spoznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček)
Seznanitev s temeljnimi računovodskimi izkazi
Razumeti, kateri poslovni dogodki v podjetju vplivajo na uspešnost (dobiček) in kateri na likvidnost (denarni tok)
Seznanitev z osnovnimi davčnimi obveznostmi podjetja (DDV, davek od dobička)

Predavateljica: mag. Nataša Pustotnik
Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega podjetja Palma in drugi d.n.o., v okviru katerega izvaja tudi računovodske storitve za podjetnike, podjetja, društva in zasebne zavode. Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti in v fazi rasti svojega podjetja. Predava pri predmetu Računovodstvo na GEA College – Fakulteti za podjetništvo, teme s področja stroškovnega in poslovodnega računovodstva na Visoki šoli za računovodstvo, na višji šoli pa poleg ostalega tudi predmet Analiza bilanc z revizijo.

 

 

Aktivnosti Inkubatorja GEA College v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2018-19« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

    EU evropski sklad za regionalni razvoj

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial