Razpis in način prijave

Program Digitalni marketing

Prijava in vpisni postopki

 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DIGITALNI MARKETING

 

TRAJANJE ŠTUDIJA: študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.


PRIDOBLJEN STROKOVNI NASLOV: diplomant/ka digitalnega marketinga (VS).


KRAJ IZVAJANJA PROGRAMA: študij izvajamo v Ljubljani.


NAČIN IN OBLIKA ŠTUDIJAIzredni (klasični študij ali e-študij)


Prijavni roki za vpis:

 1. Prijavni rok: od 17. februarja do 17. julija 2023

⇒ 2. Prijavni rok: od 18. julija do 30. septembra 2023

 

Način prijave:

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

evs_prijava


Tuji državljani morajo priloge k prijavi poslati najkasneje do zaključka prvega prijavnega roka in do zaključka drugega prijavnega roka.

Vsak kandidat lahko odda za isti študijski program samo eno prijavo, in sicer:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom;
 • Z AAI-računom (računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture);
 • z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS.

Po uspešno oddani prijavi kandidat/-ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu.

Morebitne priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa, se odda elektronsko v eVŠ hkrati s prijavo za vpis oz. najkasneje do roka, ki je objavljen kot rok za oddajo elektronskih prilog.

Po vpisu v študijski program lahko študent na ustrezni komisiji zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, ki jih je z relevantnih področij za študij že pridobil v drugih okoljih. Postopke in način priznavanja določa Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti.

Vpisni roki:

1. vpisni rok: 18.07. 2023 do 25.08.2023 – vpis naknadno sprejetih po prvem roku: do 30. 9. 2023.
2. vpisni rok: 28.08.2023 do 30.09.2023 – vpis naknadno sprejetih po drugem roku: do 30. 10. 2023.

Kandidati bodo na podlagi pravilno oddane prijave prejeli vabilo na vpis po pošti.

Najpozneje do 30. 10. 2023 je mogoč le še vpis iz upravičenih razlogov, če tako na prošnjo kandidata odloči pristojni organ GEA College – FP. Ne glede na upravičen razlog, mora kandidat prijavo za vpis oddati do 30. 9. 2023.

Dodatne storitve in ponudba:

Na fakulteti našim študentom poleg kakovostnih študijskih vsebin, dobre informacijske podpore v študijskem procesu (npr. portal z učnimi gradivi dostopen 24/7), dela na praktičnih primerih in sodelovanja s podjetji na različnih projektih omogočamo tudi koriščenje različnih storitev za namen razvoja dodatnih kompetenc, pridobitev širšega poslovnega znanja ter možnost razvoja ali nadgradnje lastnega posla. V sklopu študentske izmenjave je na voljo študij na več kot 30 tujih partnerskih institucijah. Karierni center ponuja možnost udeležbe na brezplačnih delavnicah in izobraževanjih ter karierno svetovanje, celo psihometrično testiranje. Inkubator GEA College je na voljo vsem, ki želijo poslovno idejo razviti v donosen posel, ali izboljšati poslovanje že obstoječega podjetja z razvojem in implementacijo novih rešitev. Mreženje in povezovanje poteka preko Alumni kluba, različnih tematskih dogodkov, ekskurzij in obiskov podjetij. Hkrati je na voljo specializirana knjižnica, različne baze podatkov, možnost predstavitve znanstvenega raziskovanja na lastni znanstveni konferenci.

POGOJI ZA VPIS

Vpis v 1. letnik

Za vpis v 1. letnik je potrebna opravljena poklicna ali splošna matura ali opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, ravnajo v skladu z navodili za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe pošljejo skupaj z vsemi dokazili na naslov fakultete.

Vpis v višji letnik (po Merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študija na študijskem programu v katerega je bil študent vpisan in nadaljevanje študija na študijskem programu GEA College – Fakultete za podjetništvo. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
 • pristojna komisija GEA College – FP oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega programa 1. stopnje Digitalni marketing;
 • ob zaključku študija pridobi primerljive kompetence;

Pristojna komisija odloči katere študijske obveznosti se kandidatom priznajo in določi manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Digitalni marketing. Na podlagi tega pristojna komisija GEA College – FP odloči v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene predhodnega študija in število razpoložljivih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene predhodnega študija in števila razpoložljivih mest.

Vpis v 2. letnik

Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo:

 • diplomanti višješolskih strokovnih programov iz sorodnih in nesorodnih področij, sprejetih po letu 1994, ki morajo med študijem opraviti diferencialne izpite. Diferencialne izpite na podlagi prošnje kandidata v postopku priznavanja znanj in spretnosti določi Komisija za študentske in študijske zadeve GEA College– FP.
 • kandidati, ki se vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih oz. programih prve stopnje, če imajo priznane izpite 1. letnika v obsegu 30 ECTS za izredni študij. Postopek priznavanja znanj in spretnosti na podlagi prošnje kandidata opravi Komisija za študentske in študijske zadeve.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene predhodnega študija in število razpoložljivih mest.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, ravnajo v skladu z navodili za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe pošljejo skupaj z vsemi dokazili na naslov fakultete.

Vpis v 3. letnik

Neposredno v 3. letnik se lahko vpišejo:

 • diplomanti višješolskih študijskih programov iz sorodnih strokovnih področij – ekonomsko poslovnih področij, ter nesorodnih strokovnih področij, sprejetih pred letom 1994, ki morajo med študijem opraviti diferencialne izpite. Diferencialne izpite na podlagi prošnje kandidata v postopku priznavanja znanj in spretnosti določi Komisija za študentske in študijske zadeve GEA College – FP.
 • vpišejo se lahko tudi kandidati, ki se vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih oz. programih prve stopnje, če imajo priznane izpite 2. letnika v obsegu 30 ECTS za 2. letnik in 45 ECTS za 1. letnik za izredni študij.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene predhodnega študija in števila razpoložljivih mest.

 

POSTOPEK PRIZNAVANJA TUJEGA PRIZNAVANJA

Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, pa velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava/ šteje tudi kot vloga za priznanje tujega izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo individualno po elektronski pošti pozvani k dopolnitvi.

Seznam dokumentov, potrebnih za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato kandidatom priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz. informacijah v zvezi s postopkom priznavanja predhodno pozanimajo na fakulteti. Kontaktna oseba je Anamarija Meglič (anamarija.meglic@gea-college.si).

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. in 109/2012) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidatu, ki je vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. 9. 2022 prejel odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto
naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov.

Vpisna mesta:

Digitalni marketing – 1. stopnja Izredni Ljubljana Izredni e-študij
1. letnik 50 40
2. letnik Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije
3. letnik Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije

Pogoj za izvajanje študija je 20 vpisanih študentov za posamezen letnik in posamezen način izvedbe.

Ob omejitvi vpisa kandidati na poziv fakultete pošljejo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole ali potrdilo o opravljenih izpitih višješolskega študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov).

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

Vpisna mesta Slovenci brez slovenskega državljanstva:

Digitalni marketing – 1. stopnja Izredni Ljubljana Izredni e-študij
1. letnik 2 2
2. letnik Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije
3. letnik Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije

Vpisna mesta tuji državljani:

Digitalni marketing – 1. stopnja Izredni Ljubljana Izredni e-študij
1. letnik 8 6
2. letnik Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije
3. letnik Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial