Razpis in način prijave

Program Digitalni marketing

Prijava in vpisni postopki

 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DIGITALNI MARKETING

 

TRAJANJE ŠTUDIJA: študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.


PRIDOBLJEN STROKOVNI NASLOV: diplomant/ka digitalnega marketinga (VS).


KRAJ IZVAJANJA PROGRAMA: študij izvajamo v Ljubljani.


NAČIN IN OBLIKA ŠTUDIJAIzredni (klasični študij ali e-študij)


Prijavni roki za vpis:

1. prijavni rok: od 16. februarja do 1. avgusta 2021

2. prijavni rok: od 2. avgusta do 30. septembra 2021

 

Način prijave:

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

evs_prijava


Tuji državljani morajo priloge k prijavi poslati najkasneje do zaključka prvega prijavnega roka in do zaključka drugega prijavnega roka.

Če se kandidat prijavlja:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do zaključka prijavnega roka, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ dva dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
  3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega roka.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do zaključka prijavnega roka, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu največ dva dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

Ne glede na način prijave mora kandidat priloge k prijavi poslati po pošti na naslov fakultete: GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo pri notarju ali Upravnih enotah overjene fotokopije spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.

Po vpisu v študijski program lahko študent na ustrezni komisiji zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, ki jih je z relevantnih področij za študij že pridobil v drugih okoljih. Postopke in način priznavanja določa Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti.

Vpisni roki:

1. vpisni rok: avgust 2021 – vpis naknadno sprejetih po prvem roku: do 30. 9. 2021.
2. vpisni rok: september 2021 – vpis naknadno sprejetih po drugem roku: do 30. 10. 2020.

Kandidati bodo na podlagi pravilno oddane prijave prejeli vabilo na vpis po pošti.

Najpozneje do 30. 10. 2021 je mogoč le še vpis iz upravičenih razlogov, če tako na prošnjo kandidata odloči pristojni organ GEA College – FP. Ne glede na upravičen razlog, mora kandidat prijavo za vpis oddati do 30. 9. 2021.

Dodatne storitve in ponudba:

Fakulteta nudi za dodiplomske študente dodatne storitve: uvodni dan, gostujoči slovenski in tuji predavatelji, uporaba knjižnice, mednarodna izmenjava na več kot 30 partnerskih institucijah, tutorstvo, podpora Kariernega centra, Alumni klub, ekskurzije in druge študentske aktivnosti. Študij je podprt tudi s sodobnim e-portalom, ki nudi študijske vsebine 24 ur na dan  in aktualno tehnološko podporo za področje digitalnega marketinga.

POGOJI ZA VPIS

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik

Za vpis v 1. letnik je potrebna opravljena poklicna ali splošna matura ali opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Vpis v višji letnik (po Merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študija na študijskem programu v katerega je bil študent vpisan in nadaljevanje študija na študijskem programu GEA College – Fakultete za podjetništvo. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.

Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov sorodnih in nesorodnih področij, sprejetih po letu 1994, ki morajo med študijem opraviti diferencialne izpite. Diferencialne izpite na podlagi prošnje kandidata v postopku priznavanja določi Komisija za študentske in študijske zadeve GEA College – FP.

Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo tudi kandidati, ki se vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih oz. programih prve stopnje, če imajo priznane izpite 1. letnika v obsegu 30 ECTS. Neposredno v 3. letnik se lahko vpišejo kandidati, ki se vpisujejo na podlagi priznanih izpitov in imajo priznane izpite 1. letnika v obsegu 45 ECTS ter 2. letnika 30 ECTS. Postopek priznavanja na podlagi prošnje kandidata opravi Komisija za študentske in študijske zadeve.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene predhodnega študija in število razpoložljivih mest.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, ravnajo v skladu z navodili za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe pošljejo skupaj z vsemi dokazili na naslov fakultete.

POSTOPEK PRIZNAVANJA

 Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, pa velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava/ šteje tudi kot vloga za priznanje tujega izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo individualno pozvani za dopolnitve po navadni in elektronski pošti.

Dokumenti, potrebni za postopek priznavanja so:

  1. Izvirnik listine (oz. dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino) o opravljenem predhodnem izobraževanju, s katerim se kandidat prijavlja na študij in za katerega želi priznavanje pravice dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja. Izvirnik mora biti legaliziran na podlagi: haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen, oziroma Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.
  2. Neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke. 3. Sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prve točke – na zahtevo pooblaščene osebe.
  3. Neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem.
  4. Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja.

Seznam dokumentov, potrebnih za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato kandidatom priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz. informacijah v zvezi s postopkom priznavanja predhodno pozanimajo na fakulteti.

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. in 109/2012) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidatu, ki je vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. 9. 2017 prejel odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene predhodnega študija in števila razpoložljivih mest.

Vpisna mesta:

Digitalni marketing – 1. stopnja Izredni Ljubljana
1.    letnik 100
2.    letnik 40

Izredni študij v prvem letniku se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 20 študentov.

 Ob omejitvi vpisa kandidati na poziv fakultete pošljejo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole ali potrdilo o opravljenih izpitih višješolskega študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov).

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

Vpisna mesta Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani:

Digitalni marketing – 1. stopnja Izredni Ljubljana
1.    letnik 15
2.    letnik 5
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial