Razpis in način prijave

Program Podjetništvo

 

Prijava in vpisni postopki

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PODJETNIŠTVO

TRAJANJE ŠTUDIJA: študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.


PRIDOBLJEN STROKOVNI NASLOV: diplomirani ekonomist/ekonomistka (VS).


POGOJI ZA VPIS: opravljena poklicna ali splošna matura ali opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Možen je tudi vpis neposredno v 2. ali 3. letnik.


PRIJAVNI ROKI

1. prijavni rok:  Prvi prijavni rok je podaljšan do 9.6.2020*

*Prijavni roki, ki so zaradi izrednih razmer v povezavi s situacijo COVID-19 bili odprti do nadaljnjega, se bodo uradno zaključili z dnem 9. junij 2020!

V Uradnem listu RS, št. 74/20 z dne 21. 5. 2020 je bil objavljen Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki začne veljati 1. 6. 2020. Glede na tek materialnih rokov to pomeni, da je osmi dan od dneva prenehanja ukrepov 9. 6. 2020.

Kot pravočasna se upošteva: 

– prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zakonsko določenega prijavnega roka in

– prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do zakonsko določenega prijavnega roka, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.

2. prijavni rok: od 20. do 28. avgusta 2020

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  24. in  25. 9. 2020 do 12.00 ure

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

evs_prijava


DODATNE STORITVE IN PONUDBA: GEA College – FP je za redne študente pripravila dodatne storitve, ki so vezane na razpisane študijske programe in konkretno opredeljene v pogodbi o prevzemu študijskih obveznosti in plačilu dodatnih storitev za redni dodiplomski študij podjetništva. Za dodatne storitve in ponudbo se študenti odločijo prostovoljno.


NAČIN IN KRAJ ŠTUDIJA

Način in kraj študija

PRIJAVA IN VPIS

Prijava in vpis v 1. letnik
Nadaljevanje študija po merilih za prehode (vpis v 2. letnik in 3. letnik)

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije)  – vpis v 1. letnik

Podjetništvo VS Redni Izredni E – študij
– Piran 0
– Ljubljana 16 50* 40*

* Študij se v celoti izvaja v angleškem jeziku.

Celotno  besedilo razpisa je objavljeno na spletnem portalu Razpis

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial