Nagradna igra »POZNAŠ USPEŠNA PODJETJA-RAZMIGAJ SVOJ SPOMIN«

POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI  IGRI »POZNAŠ USPEŠNA PODJETJA-RAZMIGAJ SVOJ SPOMIN«

1. Uvodne določbe

Pravila in pogoji določajo način sodelovanja udeležencev in izvedbo nagradne igre »POZNAŠ USPEŠNA PODJETJA – RAZMIGAJ SVOJ SPOMIN« (v nadaljevanju nagradna igra), ki poteka na spletni strani GEA College (v nadaljevanju spletna stran).

 

2. Pomen nekaterih pojmov

Organizator nagradne igre je skupina GEA College:

 • GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
 • GEA College – CVŠ, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
 • Inkubator GEA College d.o.o.
 • GEA College d.d., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,

v nadaljevanju skupina GEA College.

 

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovne znamke GEA College ter posredno pospeševanje prodaje.

Udeleženec nagradne igre je lahko le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrajenec je tekmovalec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.

 

3. Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka od 23.1. 2019 do 18.2. 2019 preko spletne strani https://geacollege.nagradna-igra.com/. Udeleženec mora za sodelovanje v nagradni igri poiskati vse pare, izpolniti spletni obrazec ter podati veljavne osebne podatke. Vsakemu, ki se bo pomeril v nagradni igri, bomo izmerili čas in najboljših (najhitrejših) 18 tekmovalcev bo nagrajenih. Vrsta nagrade je odvisna od doseženega časa in končne uvrstitve. Vsak nagrajenec lahko prejme največ eno (1) nagrado, za najboljši dosežen čas, ne glede na to, da je na lestvici med prvih 18 udeležen večkrat. Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi v drugih medijih.

Pregled ustreznosti (pravilnost vseh oddanih podatkov, izmerjeni čas, končna uvrstitev) vseh udeležencev nagradne igre bo potekalo 21.2.2019 in ga bo izvedla tri/dvo članska komisija. Potekalo bo v poslovnih prostorih organizatorja GEA College. Izid nagrajencev žrebanja je naključen.

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti dobiti nagrado.

Podelitev nagrad bo izvedla in nadzorovala komisija. V primeru, da tekmovalec pri izpolnitvi spletnega obrazca ne bo podal točnih podatkov (ime, priimek, elektronska pošta, letnica rojstva) bo izločen iz nagradne igre in ni upravičen do prejema nagrade, komisija pa ponovno pregleda lestvico in podeli nagrado naslednjemu najhitrejšemu.

 

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe (oseba, ki sodeluje v nagradni igri mora biti stara vsaj 16 let), ki so rezidenti Republike Slovenije in ki v obdobju trajanja nagradne igre v celoti izpolnijo spletni obrazec in podajo/vpišejo ime, priimek, svoj veljavni elektronski naslov in letnico rojstva. Z oddajo le tega se strinjajo s sodelovanjem in splošnimi pogoji v nagradni igri.

Zaposleni, pogodbeni delavci (vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani) in študenti, ne smejo sodelovati v nagradni igri, oziroma niso upravičeni do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo zakonec, izven zakonski partner in otroci.

 

5. Žrebanje, nagrada, koriščenje nagrade in prevzem nagrade

Udeleženci lahko sodelujejo v nagradni igri z izpolnjenim zgolj enim izpolnjenim spletnim obrazcem in eno odigrano nagradno igro POZNAŠ USPEŠNA PODJETJA – RAZMIGAJ SVOJ SPOMIN. Podelili bom osemnajst (18) nagrad in sicer:

 • 3-krat Flaška GEA College (steklenica za vodo)
 • 5-krat Mali rokovnik GEA College
 • 5-krat Etui za vizitke GEA College
 • 5-krat Komplet GEA College (zvezek in kuli)

V kolikor bo udeleženec sodeloval večkrat, se bo upošteval njegov najboljši rezultat.

Nagrajencem bo navodila o prevzemu nagrade posredoval organizator na elektronski naslov naveden na spletnem obrazcu. Izžrebance bomo z imenom, priimkom in doseženim časom objavili tudi na spletnih straneh (http://www.gea-college.si/) in/ali Facebook strani (https://www.facebook.com/gea.college) in/ali Instagram strani (https://www.instagram.com/gea_college/) organizatorja.

Nagrade bomo podelili do 21.2.2019. O podelitvi nagrad vodi komisija zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke o:

 • datumu, uri in kraju podelitve,
 • članih komisije,
 • poteku podelitve,
 • rezultatih podelitve (ime, priimek, elektronski naslov, letnica rojstva, dosežen čas in končna uvrstitev)

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Rezultat podelitve nagrad je dokončen. Pritožba ni mogoča. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo.

Organizator bo nagrajencu navodila o oddaji osebnih podatkov (ime, priimek, stalni naslov, poštna številka in kraj, davčna številka, elektronski naslov, številka mobilnega telefona) in prevzemu nagrade posredoval po elektronskem naslovu posredovanem v raziskavi.

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 €, so izžrebanci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati tudi podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. Če nagrajenec nagrade ne prevzame in ne sporoči podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi v 7 dneh od objave nagrajenca, izgubi pravico do koriščenja nagrade. Organizator te nagrade ni dolžan podeliti drugemu udeležencu.

V primeru, da se izkaže, da se nagrajenec ne odzove na obvestilo o razglasitvi zmagovalcev ali da ne ustreza pravilom za prejem nagrade in do nagrade ni upravičen, se žrebanje ne ponovi.

 

6. Davki od nagrad

Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 €, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 €, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 € všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

 

7. Varovanje osebnih podatkov

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, dosežen čas v nagradni igri,  naslov prebivališča in e-mail naslov, letnica rojstva) za namene izvedbe nagradne igre, za objavo na spletnih straneh (http://www.gea-college.si/) in/ali Facebook strani (https://www.facebook.com/gea.college) in/ali Instagram strani (https://www.instagram.com/gea_college/) organizatorja, na javno dostopni lestvici doseženih rezultatov nagradne igre »POZNAŠ USPEŠNA PODJETJA – RAZMIGAJ SVOJ SPOMIN« (če bo udeleženec uvrščen med 5 najhitrejših igralcev) in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, e-mail, kontaktna telefonska številka, letnica rojstva, dosežen rezultat v nagradni igri »POZNAŠ USPEŠNA PODJETJA – RAZMIGAJ SVOJ SPOMIN« ) za namen: izvedbe nagradne igre – javno dostopna lestvica doseženih rezultatov v nagradni igri, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre na spletnih straneh: https://geacollege.nagradna-igra.com/, http://www.gea-college.si/, Facebook strani https://www.facebook.com/gea.college in/ali Instagram strani https://www.instagram.com/gea_college/ organizatorja. (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka, dosežen čas v nagradni igri ter kraj bivanja nagrajenca) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena oz. nagrajencev iz 2. odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

Osebni podatki nagrajenca iz 3. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov na povezavi: https://gea-college.si/politika-zasebnosti/

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

 • izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev)
 • izvajalec kurirskih/poštnih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizatorja in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

8. Končne določbe

Pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani http://www.gea-college.si/ stopijo v veljavo z 21. 1. 2019.

Šteje se, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne igre, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na istem spletnem naslovu.

 

V Ljubljani, 21. 1. 2019

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial