Nagradna igra »PRIJAVI SE NA E-NOVICE«

POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI  IGRI »PRIJAVI SE NA E-NOVICE«

 1. Uvodne določbe

Pravila in pogoji določajo način sodelovanja udeležencev in izvedbo nagradne igre »PRIJAVI SE NA E-NOVICE« (v nadaljevanju nagradna igra), ki poteka preko spletnega obrazca na spletni strani GEA College (v nadaljevanju spletni obrazec).

 

 1. Pomen nekaterih pojmov

Organizator nagradne igre je skupina GEA College:

 • GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
 • GEA College – CVŠ, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
 • GEA College d.d., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,

v nadaljevanju skupina GEA College.

 

Udeleženec nagradne igre je lahko le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Izžrebanec je udeleženec v nagradni igri, ki je bil izžreban za prejem nagrade v skladu s temi pravili.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.

 

 1. Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka od 1. 2. 2017 do 1.10. 2017 preko prijave na e-novice GEA College. Udeleženec mora za sodelovanje v nagradni igri izpolniti spletni obrazec in podati veljavne osebne podatke.

Žrebanje bo potekalo mesečno in ga bo izvedla komisija. Potekalo bo v poslovnih prostorih organizatorja GEA College. Izid žrebanja je naključen.

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti dobiti nagrado.

Žrebanje bo izvedla in nadzorovala komisija. V primeru, da izžrebanec pri izpolnitvi spletnega obrazca ne bo podal točnih podatkov (ime, priimek, elektronska pošta) bo izločen iz žrebanja in ni upravičen do prejema nagrade, komisija pa ponovno izvede žrebanje za nagrado, ki ni bila podeljena.

 

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe (razen samostojnih podjetnikov posameznikov), ki so rezidenti Republike Slovenije in ki v obdobju trajanja nagradne igre v celoti izpolnijo spletni obrazec in podajo/vpišejo ime, priimek in svoj veljavni elektronski naslov. Z oddajo le tega se strinjajo s sodelovanjem in splošnimi pogoji v nagradni igri.

Zaposleni, pogodbeni delavci in študenti pri organizatorju, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri, oziroma niso upravičeni do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo zakonec, izven zakonski partner in otroci.

 

 

 1. Žrebanje, nagrada, koriščenje nagrade in prevzem nagrade

Vsakdo lahko sodeluje v nagradni igri z izpolnjenim zgolj enim izpolnjenim spletnim obrazcem. Komisija bo izžrebala devet (9) nagrad in sicer:

 • 15.2.2017 – 1-krat Flaška GEA College (steklenica za vodo Flaška)
 • 1.3.2017 – 1-krat Flaška GEA College (steklenica za vodo Flaška)
 • 3.4.2017 – 1-krat Flaška GEA College (steklenica za vodo Flaška)
 • 3.5.2017 – 1-krat Flaška GEA College (steklenica za vodo Flaška)
 • 1.6.2017 – 1-krat udeležba na dvotedenski poletni šoli Bootcamp 4 future Entrepreneurs
 • 3.7.2017 – 1-krat Flaška GEA College (steklenica za vodo Flaška)
 • 1.8.2017 – 1-krat Flaška GEA College (steklenica za vodo Flaška)
 • 1.9.2017 – 1-krat Flaška GEA College (steklenica za vodo Flaška)
 • 15.9.2017 – 1-krat Skok s padalom iz letala

Izžrebancem bo navodila o prevzemu nagrade posredoval organizator na naslov oziroma po telefonu navedenem na spletnem obrazcu. Izžrebance bomo z imenom in priimkom objavili tudi na  spletni strani (http://www.gea-college.si/)  in/ali Facebook strani (https://www.facebook.com/gea.college) organizatorja.

Žrebanja bodo potekala 15.2.2017, 1.3.2017, 3.4.2017, 3.5.2017, 1.6.2017, 3.7.2017, 1.8.2017, 1.9.2017 in 15.9.2017. O žrebanju vodi komisija zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke o:

– datumu, uri in kraju žrebanja,

– članih komisije,

– poteku žrebanja,

– rezultatih žrebanja (ime, priimek, elektronski naslov)

– uri zaključka žrebanja.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Rezultat nagradnega žrebanja je dokončen. Pritožba ni mogoča. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo.

Organizator bo izžrebancu navodila o oddaji osebnih podatkov (ime, priimek, stalni naslov, poštna številka in kraj, davčna številka, elektronski naslov, številka mobilnega telefona) in prevzemu nagrade posredoval po elektronskem naslovu posredovanem v raziskavi.

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 €, so izžrebanci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati tudi podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. Če izžrebanec nagrade ne prevzame in ne sporoči podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi v 10 dneh od objave nagrajenca, izgubi pravico do koriščenja nagrade. Organizator te nagrade ni dolžan podeliti drugemu udeležencu.

V primeru, da se izkaže, da izžrebanec ne odzove na obvestilo o razglasitvi zmagovalcev ali da ne ustreza pravilom za prejem nagrade in do nagrade ni upravičen se žrebanje ne ponovi.

 

 1. Davki od nagrad

Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 €, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 €, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 € všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec soglaša, da organizator nagradne igre hrani vse podatke, pridobljene od udeleženca, in jih obdeluje ter uporabljata za namene izvajanja nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah), vse do preklica. Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo posredovala tretjim osebam.

Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov organizatorja nagradne igre. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.

 

 1. Končne določbe

Pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani http://www.gea-college.si/ stopijo v veljavo s 1. 2. 2017.

Šteje se, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne igre, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na istem spletnem naslovu.

 

V Ljubljani, 1. 2. 2017

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial