Nagradna igra »PRIDI NA INFO DAN in ZADENI TABLICO«

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI  IGRI »PRIDI NA INFO DAN in ZADENI TABLICO«

 1. Uvodne določbe

Pravila in pogoji določajo način sodelovanja udeležencev in izvedbo nagradne igre »Pridi na info dan in zadeni tablico« (v nadaljevanju nagradna igra), ki poteka v sklopu treh terminov/dogodkov informativnih dni na GEA Collegu Fakulteti za podjetništvo, preko oddaje v celoti izpolnjene prijavnice za nagradno igro (v nadaljevanju oddaja prijavnice).

 

 1. Pomen nekaterih pojmov

Organizator nagradne igre je skupina GEA College:

 • GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran,
 • GEA College – CVŠ, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
 • GEA College PIC d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
 • GEA College d.d., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,

v nadaljevanju skupina GEA College.

Udeleženec nagradne igre je lahko le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Izžrebanec je udeleženec v nagradni igri, ki je bil izžreban za prejem nagrade v skladu s temi pravili.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.

 

 1. Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka v sklopu treh terminov informativnih dni, oziroma predstavitev študijskega programa GEA College Fakultete za Podjetništvo, ki bodo potekali v petek 13. 02. 2015 od 10. ure do predvidoma 12.30, ure ter od 15. ure do predvidoma 17.30 ure in v soboto 14. 02. 2015 od 10. ure do predvidoma 12.30 ure. Udeleženci bodo v predavalnici, kjer se bo izvajala predstavitev študijskega programa, prejeli prijavnice za nagradno igro, ki jo bodo, v kolikor bodo želeli sodelovati v nagradni igri, morali v celoti izpolnili in oddali v zbirno skrinjico. Udeleženec mora v celoti izpolniti polja za vnos osebnih podatkov na prijavnici (ime, priimek, elektronski naslov, telefon, datum rojstva in kje oz. od koga so izvedeli za GEA College) sicer, v primeru da bo izžreban, ne bo upravičen do nagrade in se bo žrebanje ponovilo. Z oddajo prijavnice se udeleženec strinja s pogoji sodelovanja, jamči za pravilnost podatkov in dovoljuje, da družbe v skupini GEA College d.d. njegove osebne podatke hranijo in obdelujejo za namen izvajanja neposrednega trženja (obveščanja o ugodnostih, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bodo družbe skrbno varovale in uporabljale v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Žrebanje bo javno in bo potekalo v poslovnih prostorih organizatorja (avla GEA College, Dunajska c. 156, Ljubljana) po izvedbi vsakega od naslednjih dogodkov, ki bodo potekali v naslednjih terminih:

 • 02.2015 med 10.00 in 12.30 uro (za udeležence informativnega dneva GEA College – Fakultete za podjetništvo, s pričetkom ob 10.00 uri)
 • 02.2015 med 15.00 in 17.30 uro (za udeležence informativnega dneva GEA College – Fakultete za podjetništvo, s pričetkom ob 15.00 uri)
 • 02.2015 med 10.00 in 12.30 uro (za udeležence informativnega dneva GEA College – Fakultete za podjetništvo, s pričetkom ob 10.00 uri)

Izid žrebanja je naključen.

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti dobiti nagrado.

Žrebanje bo ob prisotnosti obiskovalcev izvedel dekan GEA College Fakultete za podjetništvo. V primeru, da izžrebanec ne bo izpolnil vseh zahtevanih podatkov na oddani prijavnici ali če ne bo fizično prisoten na samem žrebanju v prostorih organizatorja (avla GEA College, Dunajska c. 156, Ljubljana)  bo izločen iz žrebanja in ni upravičen do prejema nagrade, dekan pa ponovno izvede žrebanje za nagrado, ki ni bila podeljena.

 

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe (razen samostojnih podjetnikov posameznikov), ki so rezidenti Republike Slovenije in ki v obdobju trajanja nagradne igre izpolnijo in oddajo prijavnico z v celoti izpolnjenimi polji za vnos osebnih podatkov (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, datum rojstva in kje oz. od koga so izvedeli za GEA College). Z oddajo prijavnice udeleženci jamčijo za pravilnost podatkov in dovoljujejo, da družbe v skupini GEA College d.d. njegove osebne podatke hranijo in obdelujejo za namen izvajanja neposrednega trženja (obveščanja o ugodnostih, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bodo družbe skrbno varovale in uporabljale v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Zaposleni, pogodbeni delavci, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri, oziroma niso upravičeni do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo zakonec, izven zakonski partner in otroci. Prav tako v nagradni igri ne smejo sodelovati študentje GEA College Fakultete za podjetništvo.

 

 1. Nagrade in žrebanje

Vsakdo lahko sodeluje v nagradni igri z oddajo le enega (1) nagradnega letaka. Dekan fakultete bo na treh ločenih dogodkih izžrebala eno (1) nagrado, in sicer:

 • Prestigio tablični računalnik MultiPad 8.0 HD.

Žrebanje bo potekalo na treh ločenih dogodkih in sicer se bo na vsakem dogodku izžrebala ena nagrada Prestigio tablični računalnik MultiPad 8.0 HD:

 1. 02.2015 med 11.30 in 12.30 uro (za udeležence informativnega dneva GEA College – Fakultete za podjetništvo, s pričetkom ob 10.00 uri)
 2. 02.2015 med 16.30 in 17.30 uro (za udeležence informativnega dneva GEA College – Fakultete za podjetništvo, s pričetkom ob 15.00 uri)
 3. 02.2015 med 11.30 in 12.30 uro (za udeležence informativnega dneva GEA College – Fakultete za podjetništvo, s pričetkom ob 10.00 uri)

Posameznik lahko sodeluje v nagradnem žrebanju samo na enem dogodku in z oddajo pravilno izpolnjene prijavnice ne sodeluje v žrebanju na drugem oziroma vseh dogodkih.

Dve žrebanji bosta potekali 13.02.2015 in eno žrebanje 14.02.2015. Izžrebanec bo o prejemu nagrade obveščen že na samem dogodku ter v roku 3. delovnih bo z imenom in priimkom tudi objavljen na spletni strani (http://www.gea-college.si/)  in/ali Facebook strani (https://www.facebook.com/gea.college) organizatorja.

O žrebanju se pripravi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke o:

– datumu, uri in kraju žrebanja,

– članih komisije, ki bodo potrdili legitimnost postopka in bodo prisotni na vsakem žrebanju

– poteku žrebanja,

– rezultatih žrebanja (ime, priimek in kraj izžrebancev),

– uri zaključka žrebanja.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

 

 1. Koriščenje in prevzem nagrade

Rezultat nagradnega žrebanja je dokončen. Pritožba ni mogoča. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo.

Za nagrado se lahko potegujejo vsi, ki zadostijo pogojem in pravilom za sodelovanje v nagradni igri. Koristijo pa jo lahko le tisti ki izpolnjujejo vse pogoje :

Organizator bo izžrebancu navodila o oddaji osebnih podatkov (ime, priimek, stalni naslov, poštna številka in kraj, davčna številka, elektronski naslov, številka mobilnega telefona) podal na samem dogodku.

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 €, so izžrebanci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati tudi podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. Če izžrebanec nagrade ne prevzame in ne sporoči podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi v 30 dneh od objave nagrajenca, izgubi pravico do koriščenja nagrade. Organizator te nagrade ni dolžan podeliti drugemu udeležencu.

 

 1. Davki od nagrad

Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 €, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 €, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 € všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec soglaša, da organizator nagradne igre hrani vse podatke, pridobljene od udeleženca, in jih obdeluje ter uporabljata za namene izvajanja nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah), vse do preklica. Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo posredovala tretjim osebam.

Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov organizatorja nagradne igre. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.

 

 

 1. Končne določbe

Pravila nagradne igre, bodo objavljena na spletni strani http://www.gea-college.si/ od 12. 02. 2015.

Šteje se, da so vsi udeleženci nagradne igre seznanjeni s pravili nagradne igre, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na istem spletnem naslovu.

 

V Ljubljani, 12. 02. 2015

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial