Nagradna igra »ŠTIPENDIJA«

POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI  IGRI »ŠTIPENDIJA«

 

 1. Uvodne določbe

Pravila in pogoji določajo način sodelovanja udeležencev in izvedbo nagradne igre »Štipendija« (v nadaljevanju nagradna igra), ki poteka prek spletnega izpolnjevanja Kviza podjetnosti (v nadaljevanju spletni kviz) in oddaje prijavnice na nagradno igro Štipendija (v nadaljevanju oddaja prijavnice).

 

 1. Pomen nekaterih pojmov

Organizator nagradne igre je skupina GEA College:

 • GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran,
 • GEA College – CVŠ, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
 • GEA College PIC d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
 • GEA College d.d., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,

v nadaljevanju skupina GEA College.

Udeleženec nagradne igre je lahko le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Izžrebanec je udeleženec v nagradni igri, ki je bil izžreban za prejem nagrade v skladu s temi pravili.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.

 

 1. Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka od 23. 01. 2015 do 15. 02. 2015 preko sodelovanja oz. izpolnjevanja spletnega kviza ali oddaje prijavnice. Udeleženec mora izpolniti spletni kviz ali oddati prijavnico in v obeh primerih mora sprejeti pogoje in pravila sodelovanja v nagradni igri ter v celoti izpolniti polja za vnos osebnih podatkov (ime in priimek, letnica rojstva, elektronski naslov, telefonska številka, ime izobraževalne ustanove).

Žrebanje bo javno in bo potekalo 20.02.2015 v poslovnih prostorih organizatorja. Izid žrebanja je naključen.

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti dobiti nagrado.

Žrebanje bo izvedla in nadzorovala komisija. V primeru, da izžrebanec ne bo izpolnil vseh zahtevanih podatkov na spletnem kvizu ali na oddani prijavnici bo izločen iz žrebanja in ni upravičen do prejema nagrade, komisija pa ponovno izvede žrebanje za nagrado, ki ni bila podeljena.

 

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe (razen samostojnih podjetnikov posameznikov), ki so rezidenti Republike Slovenije in ki v obdobju trajanja nagradne igre v celoti izpolnijo spletni kviz ali oddajo prijavnico z v celoti izpolnjenimi polji za vnos osebnih podatkov (ime in priimek, letnica rojstva, elektronski naslov, telefonska številka, ime izobraževalne ustanove) ter s podpisom ali spletno potrditvijo  sprejmejo pogoje in pravila sodelovanja v nagradni igri.

Zaposleni, pogodbeni delavci in študenti pri organizatorju, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri, oziroma niso upravičeni do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo zakonec, izven zakonski partner in otroci.

 

 1. Nagrade in žrebanje

Vsakdo lahko sodeluje v nagradni igri z oddajo le enega (1) nagradnega letaka. Komisija bo izžrebala eno (1) nagrado, in sicer:

ŠTIPENDIJA v obliki 100% popusta pri plačilu stroškov študija (vpisnina in dodatne storitve), za vpis v 1. letnik na redni študij na GEA College – Fakulteti za podjetništvo v študijskem letu 2015/2016. Stroški študija se obračunavajo po ceniku za študijsko leto 2015/2016.

Žrebanje bo potekalo 20.02.2015, izžrebanec (ime, priimek, letnica rojstva) bo v roku 3. delovnih dni objavljen na spletni strani (http://www.gea-college.si/)  in Facebook strani (https://www.facebook.com/gea.college) organizatorja.

O žrebanju vodi komisija zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke o:

– datumu, uri in kraju žrebanja,

– članih komisije,

– poteku žrebanja,

– rezultatih žrebanja (ime, priimek in kraj izžrebancev),

– uri zaključka žrebanja.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

 

 1. Koriščenje in prevzem nagrade

Rezultat nagradnega žrebanja je dokončen. Pritožba ni mogoča. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo.

Za nagrado se lahko potegujejo vsi, ki zadostijo pogojem in pravilom za sodelovanje v nagradni igri. Koristijo pa jo lahko le tisti ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Nagrado lahko izkoristi vsak, ki se prvič vpisuje v 1. letnik rednega študija in še nikoli ni bil vpisan na katerikoli študijski program na GEA College – Fakulteti za podjetništvo ter izpolnjuje vpisne pogoje, določene s študijskimi programi in Razpisom za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/2016
 • Dobitniki nagrad sami poskrbijo za oddajo pravočasnih prijav za vpis v 1. letnik v skladu z Razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/2016
 • Nagrada se lahko koristi le v študijskem letu 2015/2016
 • Pogoji za prevzem nagrade so verodostojni podatki. V kolikor bodo podatki lažni, nagrada ne bo podeljena.

 

Organizator bo izžrebancu navodila o oddaji osebnih podatkov (ime, priimek, stalni naslov, poštna številka in kraj, davčna številka, elektronski naslov, številka mobilnega telefona) in prevzemu nagrade posredoval po elektronskem naslovu posredovanem na prijavnici ali preko spletnega kviza.

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 €, so izžrebanci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati tudi podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. Če izžrebanec nagrade ne prevzame in ne sporoči podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi v 30 dneh od objave nagrajenca, izgubi pravico do koriščenja nagrade. Organizator te nagrade ni dolžan podeliti drugemu udeležencu.

 

 1. Davki od nagrad

Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 €, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 €, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 € všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec soglaša, da organizator nagradne igre hrani vse podatke, pridobljene od udeleženca, in jih obdeluje ter uporabljata za namene izvajanja nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah), vse do preklica. Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo posredovala tretjim osebam.

Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov organizatorja nagradne igre. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.

 

 1. Končne določbe

Pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani http://www.gea-college.si/ stopijo v veljavo s 23. 01. 2015.

Šteje se, da so udeleženci spletnega kviza in vsi, ki oddajo prijavnico seznanjeni s pravili nagradne igre, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na istem spletnem naslovu.

 

V Ljubljani, 21. 01. 2015

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial