NAGRADNA IGRA »ZADENI VPISNINO«

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI  IGRI »ZADENI VPISNINO«

 1. Uvodne določbe

Pravila in pogoji določajo način sodelovanja udeležencev in izvedbo nagradne igre »Zadeni vpisnino« (v nadaljevanju nagradna igra), ki poteka v sklopu treh terminov/dogodkov informativnih dni na GEA Colleg Fakulteti za podjetništvo in Centru višjih šol, preko udeležbe na enemu od informativnih dni in oddaje v celoti izpolnjene prijavnice za nagradno igro ter da se vpiše v 1. letnik na katerikoli študijski program na GEA College Fakulteti za podjetništvo ali Centru višjih šol  (v nadaljevanju oddaja prijavnice).

 1. Pomen nekaterih pojmov

Organizator nagradne igre je skupina GEA College:

 • GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
 • GEA College – CVŠ, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
 • GEA College PIC d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
 • GEA College d.d., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,

v nadaljevanju skupina GEA College.

Udeleženec nagradne igre je lahko le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Izžrebanec je udeleženec v nagradni igri, ki je bil izžreban za prejem nagrade v skladu s temi pravili.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.

 1. Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka v sklopu treh terminov informativnih dni, oziroma predstavitev študijskih programov GEA College Fakultete za Podjetništvo in Centra višjih šol, ki bodo potekali v torek 25. 08. 2015,  v torek 8.9.2015 in v torek, 22.9.2015 od 17. ure do predvidoma 19.30 ure. Udeleženci bodo v predavalnici, kjer se bo izvajala predstavitev študijskega programa, prejeli prijavnice za nagradno igro, ki jo bodo, v kolikor bodo želeli sodelovati v nagradni igri, morali v celoti izpolnili in oddali v zbirno skrinjico. Udeleženec mora v celoti izpolniti polja za vnos osebnih podatkov na prijavnici (ime, priimek, elektronski naslov, telefon, datum rojstva in kje oz. od koga so izvedeli za GEA College) sicer, v primeru da bo izžreban, ne bo upravičen do nagrade in se bo žrebanje ponovilo. Z oddajo prijavnice se udeleženec strinja s pogoji sodelovanja, jamči za pravilnost podatkov in dovoljuje, da družbe v skupini GEA College d.d. njegove osebne podatke hranijo in obdelujejo za namen izvajanja neposrednega trženja (obveščanja o ugodnostih, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bodo družbe skrbno varovale in uporabljale v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Žrebanje bo potekalo v petek, 25. septembra 2015 v poslovnih prostorih organizatorja (GEA College, Dunajska c. 156, Ljubljana

Izid žrebanja je naključen.

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti dobiti nagrado.

Žrebanje bo izvedla komisija GEA College. V primeru, da izžrebanec ne bo izpolnil vseh zahtevanih podatkov na oddani prijavnici ali če se bo ugotovilo, da se ni vpisal v 1. letnik na katerikoli študijski program na GEA College Fakulteti za podjetništvo ali Centru višjih šol, bo izločen iz žrebanja in ni upravičen do prejema nagrade.

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe (razen samostojnih podjetnikov posameznikov), ki so rezidenti Republike Slovenije in ki v obdobju trajanja nagradne igre izpolnijo in oddajo prijavnico z v celoti izpolnjenimi polji za vnos osebnih podatkov (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, datum rojstva in kje oz. od koga so izvedeli za GEA College) in so se vpisali v 1. letnik na katerikoli študijski program na GEA College Fakulteti za podjetništvo ali Centru višjih šol. Z oddajo prijavnice udeleženci jamčijo za pravilnost podatkov in dovoljujejo, da družbe v skupini GEA College in Skupini Partnerji njegove osebne podatke hranijo in obdelujejo za namen izvajanja neposrednega trženja (obveščanja o ugodnostih, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bodo družbe skrbno varovale in uporabljale v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Zaposleni, pogodbeni delavci, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri, oziroma niso upravičeni do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo zakonec, izven zakonski partner in otroci. Prav tako v nagradni igri ne smejo sodelovati študentje GEA College Fakultete za podjetništvo in Centra višjih šol.

 1. Nagrade in žrebanje

Vsakdo lahko sodeluje v nagradni igri z oddajo le enega (1) nagradnega letaka. Komisija GEA College bo 25.9.2015 izžrebala tri (3) nagrade, in sicer:

 • Vpisnina za vpis v 1. letnik izrednega dodiplomskega študijskega programa na GEA College Fakulteti za podjetništvo – 1 nagrajenec
 • Vpisnina za vpis v 1. letnik izrednega podiplomskega programa na GEA College Fakulteti za podjetništvo – 1 nagrajenec
 • Vpisnina za vpis v 1. letnik študijskega programa na GEA College Centru višjih šol – 1 nagrajenec

Stroški vpisnine se obračunavajo po ceniku za študijsko leto 2015/2016.

Posameznik lahko sodeluje v nagradnem žrebanju z oddajo pravilno izpolnjene prijavnice in v kolikor se je vpisal v 1. letnik na katerikoli študijski program na GEA College Fakulteti za podjetništvo ali Centru višjih šol.

Žrebanje bo potekalo 25.09.2015. Izžrebancem bo navodila o prevzemu nagrade posredoval organizator na naslov oziroma po telefonu navedenem na nagradnem letaku v roku 3. delovnih dni po datumu žrebanja. Izžrebance bomo z imenom in priimkom objavili tudi na  spletni strani (http://www.gea-college.si/)  in/ali Facebook strani (https://www.facebook.com/gea.college) organizatorja.

O žrebanju se pripravi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke o:

– datumu, uri in kraju žrebanja,

– članih komisije, ki bodo potrdili legitimnost postopka in bodo prisotni na vsakem žrebanju

– poteku žrebanja,

– rezultatih žrebanja (ime, priimek in kraj izžrebancev),

– uri zaključka žrebanja.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

 1. Koriščenje in prevzem nagrade

Rezultat nagradnega žrebanja je dokončen. Pritožba ni mogoča. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo.

Za nagrado se lahko potegujejo vsi, ki zadostijo pogojem in pravilom za sodelovanje v nagradni igri. Koristijo pa jo lahko le tisti ki izpolnjujejo vse pogoje :

 • Nagrado lahko izkoristi vsak, ki se prvič vpisuje v 1. letnik izrednega študija in še nikoli ni bil vpisan na katerikoli študijski program na GEA College – Fakulteti za podjetništvo ali Centru višjih šol ter izpolnjuje vpisne pogoje, določene s študijskimi programi in Razpisom za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/2016 ter Razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje in za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove v študijskem letu 2015/2016
 • Dobitniki nagrad sami poskrbijo za oddajo pravočasnih prijav za vpis v 1. letnik v skladu z Razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/2016 ter Razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje in za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove v študijskem letu 2015/2016
 • Nagrada se lahko koristi le v študijskem letu 2015/2016
 • Pogoji za prevzem nagrade so verodostojni podatki. V kolikor bodo podatki lažni, nagrada ne bo podeljena.

Če izžrebanec v roku 3 dni od poziva organizatorja nagrade ne prevzame in ne sporoči osebnih podatkov (ime, priimek, stalni naslov, poštna številka in kraj, davčna številka, davčna izpostava, elektronski naslov, številka mobilnega telefona) izgubi pravico do nagrade. Organizatorji te nagrade niso dolžni podeliti drugemu udeležencu.

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 €, so izžrebanci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati tudi podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi.

 1. Davki od nagrad

Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 €, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 €, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 € všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec soglaša, da organizator nagradne igre hrani vse podatke, pridobljene od udeleženca, in jih obdeluje ter uporabljata za namene izvajanja nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah), vse do preklica. Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo posredovala tretjim osebam.

Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov organizatorja nagradne igre. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.

 1. Končne določbe

Pravila nagradne igre, bodo objavljena na spletni strani http://www.gea-college.si/ od 24. 08. 2015.

Šteje se, da so vsi udeleženci nagradne igre seznanjeni s pravili nagradne igre, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na istem spletnem naslovu.

V Ljubljani, 24. 08. 2015

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial