Pravilnik

Pravilnik

1. člen
Tekmovanje “Mladi podjetnik” organizira GEA College – Fakulteta za podjetništvo.

2. člen
Namen tega tekmovanja je širjenje zanimanja za ekonomijo in podjetništvo, dvigovanje ravni znanja iz ekonomije in podjetništva, odkrivanje za podjetništvo nadarjenih dijakov in spodbujanje le-teh k poglabljanju znanja in izvirnosti. S tekmovanjem poudarjamo pomen znanja ekonomije in podjetništva v vsakdanjem in poklicnem življenju.

3. člen

Državno tekmovanje poteka večstopenjsko. Gre za ekipno tekmovanje iz znanja podjetništva ter poslovanja (t.j. priprave in predstavitve analiz izvedljivosti).
Tekmovalci se uvrstijo na finalno, državno stopnjo tekmovanja na podlagi pred izbora. Prijavijo se lahko vse srednje šole, tekmovalci se prijavijo na šoli, ki jo obiskujejo. Prijava je dostopna vsem dijakom. Na polfinalnem in finalnem izboru se ocenjuje strokovnost in celovitost izdelave analize izvedljivosti, izvirnost podjetniške ideje in javno prepričljivost ob predstavitvi. Ocenjevalni kriteriji so natančno opredeljeni v 9. členu tega pravilnika. Na državnem tekmovanju se podeli nagrado najboljšim trem ekipam.

4. člen

Sodelovanje dijakov na tekmovanju je prostovoljno. Šole same sestavijo skupine, vendar mora vsaka skupina šteti največ 5 dijakov. Za šolo lahko nastopajo le dijaki, ki so redno vpisani. Prijavijo se lahko na osnovi prijavnice, ki jo ob objavi razpisa prejmejo vse srednje šole. Izpolnjene prijavnice pošljejo šole organizatorju tekmovanja. Dijaka/-ke, ki se ne morejo udeležiti tekmovanja, mora mentor odjaviti najkasneje pet dni pred tekmovanjem.

5. člen
Na državnem tekmovanju tekmujejo dijaki, ki razvijajo lastne poslovne zamisli, pripravijo lastno analizo izvedljivosti, kratko predstavitev projekta, video napovednik in analizo izvedljivosti predstavijo pred strokovno komisijo. Skupaj s prijavo potrdi tekmovalec tudi soglasje za javno objavo rezultatov, video napovednika in kratke predstavitve.

6. člen
Tekmovanje “Mladi podjetnik” vodi Organizacijski odbor za tekmovanje, ki ga vsako leto imenuje GEA College – Fakulteta za podjetništvo izmed svojih predavateljev ter vabljenih recenzentov.
Organizacijski odbor za tekmovanje ima naslednje naloge:
• določi kraj, uro in čas tekmovanja,
• izvede tekmovanje,
• korigira izdelke tekmovalcev,
• razvrsti tekmovalce po uspehu in razglasi rezultate v skladu z 9. členom pravilnika,
• podeli priznanja,
• objavi rezultate tekmovanja na spletni strani GEA College www.gea-college.si
• izdela poročilo o tekmovanju.

7. člen
Predstavitev naloge (analizo izvedljivosti) na tekmovanju zajema: samostojno izdelano nalogo (pisni izdelek v natisnjeni obliki), priloženo dokumentacijo in zagovor s pomočjo PPT prosojnic pred strokovno komisijo, ki preverja samostojnost dijakov pri oblikovanju naloge, raziskovalni pristop, metode dela in rezultate, sistematičnost in smiselnost podanega gradiva ter splošno razgledanost.
Predstavitev naloge (analize izvedljivosti) je javna in lahko traja največ 10 minut.
Pri zagovoru naloge (analize izvedljivosti) mentor ne sme pomagati tekmovalni ekipi.

8. člen
Naloge (analize izvedljivosti) morajo dijaki predložiti v predpisanem roku v slovenskem jeziku. Naloge morajo vsebovati vse elemente analize izvedljivosti. Povzetek naloge (analize izvedljivosti) je treba poslati z elektronsko pošto organizatorju tekmovanja najkasneje do datuma, ki je določen v razpisu.

9. člen
Vrednotenje nalog (analize izvedljivosti) poteka po spodaj navedenih ocenjevalnih kriterijih:

– predstavitev naloge – »pitch« (20 točk)

– inovativnost poslovne ideje (10 točk)

– video predstavitev oz. »reklamni spot« (10 točk)

– raziskava trga in marketinški plan (20 točk)

– ekonomika in finance – stroški, prihodki, poslovni izid (10 točk)

– študija izvedljivosti – projektna naloga (10 točk)

– aplikativnost (20 točk)

10. člen
Razglasitev rezultatov tekmovanja je javna. Rezultati tekmovanja se najkasneje 14 dni po zaključku tekmovanja objavijo tudi na spletni strani GEA College – Fakultete za podjetništvo. Ugovor na vrednotenje nalog (analiz izvedljivosti) in izvedbo tekmovanja lahko pošljejo mentorji ali tekmovalci predsedniku tekmovanja v pisni obliki najkasneje v roku osmih dni po zaključku tekmovanja. Kasneje ugovori na rezultate oz. izvedbo tekmovanja niso možni.

11. člen

Priznanja in praktične nagrade podeljuje Organizacijski odbor tekmovanja.
Vsak udeleženec prejme ob zaključku tekmovanja priznanje za udeležbo.
Najboljše tri ekipe na finalnem, državnem tekmovanju, prejmejo tudi priznanje za 1., 2. in 3. mesto.
GEA College – Fakulteta za podjetništvo poleg priznanja podarja vsakemu članu zmagovalnih ekip (1., 2. In 3. mesto) državnega tekmovanja tudi denarne nagrade za dodatne storitve za 1. letnik visokošolskega rednega študijskega programa Podjetništvo. Nagrada ni prenosljiva.

12. člen
Vsa podeljena priznanja morajo biti opremljena z žigom GEA College – Fakultete za podjetništvo in podpisom predsednika tekmovanja.

13. člen
Predstavljene naloge (analize izvedljivosti) s tekmovanja “Mladi podjetnik” se hranijo eno leto. Po poteku roka za hranjenje izdelka zagotovi pristojni odbor uničenje le-teh.

14. člen
Vse materialne stroške državnega tekmovanja, razen potnih stroškov za tekmovalce in njihove mentorje, financira GEA College – Fakulteta za podjetništvo z lastnimi finančnimi sredstvi in sredstvi, ki jih pridobi v ta namen na podlagi razpisa ali morebitnih sponzorjev.

15. člen
Za vsa dodatna vprašanja in urejanje morebitnih ugovorov povezanih z izvedbo, organizacijo, točkovanjem in nagrajevanjem tekmovanja lahko mentorji in/ali tekmovalci urejajo z organizatorjem tekmovanja.

Pravilnik velja od 10. 8. 2015.
GEA College – Fakulteta za podjetništvo

prijava

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial