NAMENITE DEL DOHODNINE FUNDACIJI UPI

NAMENITE DEL DOHODNINE FUNDACIJI UPI

 

Vabljeni, da namenite 0,5 % svoje dohodnine fundaciji UPI in tako omogočite tistim podjetnimi posameznikom, ki si študija ne morejo privoščiti, da pridobijo nova, aktualna znanja in si tako omogočijo drugačno prihodnost.

Časa imate do 31. decembra 2018, fundacija UPI pa se zavezuje, da bomo sredstva, ki nam jih boste namenili, porabili izključno za štipendiranje.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

S klikom na spodnji gumb prenesite obrazec oz. ZAHTEVO za namenitev dela dohodnine za donacije 

 

Obrazec za namenitev dohodnine_UPI

Izpolnjen obrazec z vašimi podatki lahko pošljete na vašo izpostavo FURS-a. Seznam davčnih uradov in naslovov najdete na spletni strani http://www.fu.gov.si/kontakti/

 

Najlepša hvala za vašo podporo!


NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07, 37/10), seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije:

Seznam upravičencev do donacij za leto 2017   ali spletna stran  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE10674

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial