Sistem kakovosti

NAKVIS

Mednarodni projekti

Znanstveno raziskovalni inštitut

SISTEM KAKOVOSTI

Na GEA College – Fakulteti za podjetništvo je vzpostavljen sistem kakovosti, ki sledi smernicam vzpostavitve in zagotavljanja kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Pri izvajanju študijskih programov Fakulteta sledi priporočilom NAKVIS (Nacionalna agencija RS za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu), kateri se poroča o doseženih rezultatih.

Sistem razvoja in zagotavljanja kakovosti na GEA College – Fakulteti za podjetništvo opredeljujeta Poslovnik kakovosti in Priročnik kakovosti, ki sta bila razvita v procesu izvajanja projekta »Izboljšanje sistema kakovosti na GEA College – Fakulteti za podjetništvo (operacijo je delno financirala Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – operacija se je izvajala v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007/2013, razvojne prioritete 3 – Razvoj človeških virov, prednostne usmeritve 3.3. – Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva).

Temeljni dokument vodenja sistema kakovosti na Fakulteti je Poslovnik kakovosti. Je strateški dokument, ki predstavlja vodilo za obvladovanje kakovosti dela na vseh prepoznanih poslovnih procesih. Spodbuja nenehno izboljševanje in razvoj visokošolskega zavoda. Namen izboljševanja in razvoja je predvsem v izpolnjevanju pričakovanj in zahtev vseh deležnikov, ki v sodelujejo v pedagoškem in poslovnih procesih Fakultete – študentov, visokošolskih učiteljev, delodajalcev, nadzornih organov in drugih.

Poslovnik dopolnjuje Priročnik kakovosti, ki je operativni dokument zagotavljanja kakovosti na Fakulteti. V njem so po korakih izvajanja opisani vsi prepoznani poslovni procesi, določeni skrbniki posameznih procesov ter določeni standardi izvajanja.

Kakovost izvajanja procesov Fakulteta meri in evalvira po različnih metodologijah in glede na rezultate merjenj sprejme potrebne ukrepe. Področje zagotavljanja kakovosti na Fakulteti spremlja Komisija za kakovost, ki ima sedem članov in v kateri so zastopane vse skupine deležnikov GEA College – Fakultete za podjetništvo. Komisija na svojih rednih sejah poleg tekočih zadev obravnava vsako leto tudi letno sameovalvacijsko poročilo. V kreiranje in pripravo samoevalvacijskega poročila so poleg Komisije za kakovost vključeni vsi deležniki Fakultete – študenti, visokošolski učitelji in druge zainteresirane skupine deležnikov. Na osnovi poročila Komisija za kakovost Senatu predlaga ukrepe za izboljšanje področij, za katera so ugotovljene pomanjkljivosti, nato pa skozi vse naslednje študijsko leto preverja izvajanje sprejetih ukrepov.

Vsakoletna poročila o samoevalvaciji so objavljena v Katalogu informacij javnega značaja.

Osebni Kontakt:

Nataša Urbanija

E-pošta:
info@gea-college.si

Telefon: +386 1 5881 300

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial