ACROSSEE -Izboljšana dostopnost na mejnih prehodih z namenom vključevanja Jugo Vzhodne Evrope

ACROSSEE – Izboljšana dostopnost na mejnih prehodih z namenom vključevanja Jugo Vzhodne Evrope

(Accessibility improved at border CROSsings for the integration of South East Europe)

header (1)

Trajanje projekta

1.10.2012 do 30.9.2014

 

Vrsta projekta

South East Europe Program

 

Partnerji v projektu

V projektu sodelujejo naslednje partnerske institucije (28):

 1. LP Central European Initiative – Executive Secretariat, CEI Italija
 2. EERDF PP1 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI RESEARCH COMMITTEE ,A.U.TH. Grčija
 3. ERDF PP2 AustriaTech -Federal Agency for Technological Measures Ltd., ATE Avstrija
 4. ERDF PP3 Regional Administration Smolyan, RA -Smolyan Bolgarija
 5. ERDF PP4 TRAINOSE S.A., TRAINOSE Grčija
 6. ERDF PP5 Federal Ministry for Transport Innovation and Technology, Mot AUT Avstrija
 7. ERDF PP6 The association of Chambers of Commerce of Veneto Region, UCV Italija
 8. ERDF PP7 Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia, FVG Italija
 9. ERDF PP8 UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST, UPB Romunija
 10. ERDF PP9 Public Foundation for the Development of Industry, IFKA Madžarska
 11. ERDF PP10 Region of Epirus / Regional unit of Thesprotia, RUTH Grčija
 12. ERDF PP11 Venice International University, V.I.U. Italija
 13. ERDF PP12 Logistics Unit –Veneto Region, RV Italija
 14. ERDF PP13 Institute of Traffic and Transport Ljubljana l.l.c., PIL Slovenija
 15. ERDF PP14 GEA COLLEGE -FACULTY OF ENTREPRENEURSHIP, GEA COLLEGE -FP Slovenija
 16. IPA-I PP1 Ministry of Public Works and Transport of Albania, MPWT Albanija
 17. IPA-I PP2 Pro-rail alliance Pro-rail alliance Croatia, Hrvatska
 18. IPA-I PP3 BELGRADE CHAMBER OF COMMERCE, BCC Srbija
 19. ENPI PP1 ODESSA NATIONAL MARITIME UNIVERSITY, ONMU Ukrajina
 20. EU ASP1 MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT (Madžarska), NFM Madžarska
 21. EU ASP2 Ministry of infrastructure and transport of Italy, MIT-IT Italija
 22. 20% ASP1 Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER), CER Belgija
 23. 20% ASP2 ITALFERR, ITALFERR Italija
 24. 10% PP1 Ministry of Transport and Marittime Affairs, MMAT-MNE Črna Gora
 25. 10% PP2 Croatian Ministry of the Sea, MSTI Hrvaška
 26. Transport and Infrastructure OP1 European Union Road Federation, ERF Belgija
 27. OP2 European Intermodal Association, EIA Belgija
 28. OP3 European Road Haulers Association, UETR Belgija
Kratek opis projekta

EC (Evropska komisija) je objavila Predlog za Uredbo o smernicah razvoja trans-evropske transportne mreže – COM (2011) 650/2, ki določa dolgoročno strategijo za Ten-T politiko do 2030/2050 in predlaga koridorje, ki ustrezajo SEE (Jugo Vzhodna Evropa) področju tudi z oblikovanjem mreže, ki združuje na več ravneh ministrstva za promet, regije, univerze, gospodarske zbornice, podjetja in Evropsko prometno združenje. Velika in skladna platforma bo prispevala k racionalizaciji in optimizaciji obstoječe mreže v Jugo Vzhodni Evropi  s ciljem razširiti prometno mrežo (osrednjo in celovito) EU na Zahodni Balkan in razviti enoten prometni sistem za SEE ter uvesti nov pristop z infrastrukturnimi in prometnimi storitvami, četudi v času  varčevanja. S skupno evalvacijo predlagane širitve celovite EU mreže na Zahodni Balkan, skupaj s posledicami na interni (nacionalni prostorski plani in perspektive nacionalnih proračunov) in na transnacionalni ravni, kot so npr. kratko- in dolgoročni ukrepi, bo jasno obravnavana možna širitev osrednje mreže EU ob upoštevanju EU metodologije in prepletanja z rezultati transportnega modela. Cilj je uravnoteženje zmogljivosti EU koridorjev in stroškovna učinkovitost. Skupno bodo uresničene konkretne pobude za SEE, da bi z obravnavo problemov prehodnosti na mejnih prehodih in z osredotočenjem na identificiranje kratko in srednjeročnih ozkih grl (iz fizičnega in administrativnega vidika), zmanjšali tveganje investicijske praznine. Oblikovan bo prvi spletni IKT vmesnik za izmenjavo pomembnih informacij o tehničnih in administrativnih vidikih železniških in cestnih mejnih prehodov v SEE.

Da bi dosegli optimalno delovanje prometnih osi, je treba izboljšati učinkovitost evropskega tovornega prometa in integrirati Zahodni Balkan. Večja operabilnost  in enostavnejši čez-mejni postopki so kritičnega pomena za uspeh koridorjev – v to sodi identifikacija izvedljivih intermodalnih povezav med železnico, cestami in morjem. Projekt bo osredotočen na uporabo skupnih standardov  za sedaj različne administrativne postopke, ki predstavljajo skrite stroške obstoječe nepovezanosti/ne vključenosti SEE področja. Projekt bo prispeval k optimizaciji upravljanja mednarodnih mejnih prehodov, kar vključuje skrajšanje časa za prečkanje meje, povečanje regionalne in mednarodne trgovinske menjave, ker bodo poenostavljeni postopki združljivi s tržnimi in administrativnimi postopki. Projekt bo promoviral stalno sodelovanje deležnikov v projektu in ustreznih institucij, s tem da bodo izvedene konkretne aktivnosti in projekti, ki bodo prispevali k Donavski strategiji za Podonavsko regijo, k strategiji za Adriatic ter sinergijam za Črno morje. Platforma bo podlaga za realizacijo »one stop shop« v izbranem koridorju. Osrednja točka projekta je rešitev za obstoječe probleme na mejnih prehodih. Projekt bo razvil skupen transportni model, uporaben v celotni Jugo Vzhodni Evropi, integriran v ostalo Evropo in združljiv z obstoječim EU sistemom. Primeren bo tudi za javno administracijo in transportne operaterje. Osrednja točka projekta bo izboljšanje mobilnosti čez-mejnih železniških blagovnih tokov. Izvedeni bodo konkretni ukrepi za skrajšanje prehodnih časov in zmanjševanje ozkih grl na področju SEE.

 

Predvideni rezultati

Projekt bo uresničeval naslednje prioritetne aktivnosti:

1) Vzpostavitev institucionalne platforme na več ravneh in promocija administrativnega sodelovanja, da bi zaključili in razširili uveljavljanje Ten-T (EU Ten-T smernice, širitev Ten-T na Zahodni Balkan, liberalizacija in gospodarski trendi, vpliv gospodarske krize) ter spodbudili sodelovanje med relevantnimi deležniki s ciljem izboljšanja nacionalnih in regionalnih strateških načrtov. Priprava projektov, ki bi jih lahko uresničili znotraj Danube, Adriatic in Blac Sea strategij. Promocija partnerskega sporazuma o problemih na mejnih prehodih na podlagi načela »Single window« za carinjenje tovora. Npr. – vse carinske storitve morajo vključene carinske službe dveh držav opraviti na eni lokaciji.

2) Izdelava integriranega transportnega modela, ki vključuje lokalne in mednarodne tokove (širjenje »trans tool« na Zahodni Balkan;  model vgrajen geografski referenčni model za vozlišča in sekcije). Opredelitev skupnega transportnega modela za vse regije in dežele, ki omogoča učinkovito načrtovanje možnih investicij.

3) Akcijski načrt za mejne prehode in ozka grla na SEE področju. Institucionalna platforma izvajalcev in deležnikov. Skupen predlog za standardizacijo administrativnih postopkov in konkretni načrt za skrajšanje tranzitnih časov v EU koridorjih in v celotni mreži na Zahodnem Balkanu. Terenska raziskava in sprejem konkretnih predlogov s strani gospodarskih in logističnih akterjev. Oblikovanje popolnoma dosegljive spletne informacijske platforme.

3a) Terenska raziskava na 23 izbranih železniških mejnih prehodih c celotni SEE in terenska raziskava na 23 izbranih cestnih mejnih prehodih: izbrani intervjuji in vprašalniki / vzorec 400 deležnikov iz prometne skupnosti v SEE, vključno s pristanišči, notranjimi mednarodnimi prehodi in področnimi vozlišči.

4) Skladnost s standardi odprtega dostopa, ki jih zahteva veljavna EU direktiva; sodelovanje med mejnimi upravami, s poudarkom na možnosti, da je lahko mejna uprava ene države aktivna tudi v sosednji državi; skrajšanje prehodnih časov na mejnih prehodih; doseganje višje komercialne hitrosti za vlake; poenotenje mejnih postopkov;

5) Memorandum razumevanja, podpisan na Ministrski konferenci, ki jo bo organiziral LP v sodelovanju s hrvaškim Ministrstvom za promet novembra 2013 in sprejem smernic o »One Stop Shop« za uporabo železniške infrastrukture v skupni obmejni coni. »One Stop Shop« je organ, ki oblikuje mednarodne železniške poti. Uporabnik bo prejel vse informacije, vključno s časovnicami, pristojbinami in tehničnimi paarmetri, ki omogočajo uporabo poti. Pravila in uredbe »One Stop Shop«  bodo opredeljene v skupni izjavi mreže, lahko v aneksu k izjavi mreže, kot zahteva direktiva Evropske komisije Directive 2001/14/EC.

6) Promocijske aktivnosti za Sporazume o medsebojni povezanosti infrastrukture (AIIs) z namenom pospeševanja postopkov na mejnih prehodih.

7) Seminar z DG MOVE o pilotskih rešitvah za izboljšanje intermodalnih prometnih verig glede na revizijo Ten-T an 2 seminarja v evropskem parlamentu (EU Parliament) za vključitev relevantnih organov in EU mrež.

8) Akcijski načrt za sinergijo makro regionalnih strategij (EUSDR-Adriatic-Ionian in Black sea), vključno s pripravo vrste oprijemljivih aktivnosti /projektnih predlogov, podanih koordinatorjem ustreznih EU prioritet za regionalne pobude.

9) Metodologija za širjenej »trans –tool« na Zahodni Balkan

10) Spletna platforma za izmenjavo informacij na mejnih prehodih in področjih ozkih grl.

11) Izboljšanje politik na mejnih prehodih in sprejem mehkih ukrepov, vključno z nadgradnjo majhne infrastrukture na izbranih prehodih.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial