EU TESES – Evropska odličnost usposabljanja v sektorju socialnega podjetništva

EU  TESES – Evropska odličnost usposabljanja v sektorju socialnega podjetništva (Trainig excellence for Social Entrepreneurship)

socEntr

Trajanje:

2006 – 2008

 

Vrsta projekta:

LdV

Life Long Learning, Leonardo Da Vinci, Transfer of Innovation

 

Opis projekta:

Evropska unija vidi socialno podjetništvo kot bistveno komponento modela evropskega gospodarstva in kot pomembno orodje za promocijo socialne kohezije in demokracije.

Namen projekta je spodbuditi učinkovitejši razvoj človeških virov v sektorju socialnega podjetništva in širše, v celotnem sektorju socialne ekonomije. To je bilo doseženo predvsem z zagotavljanjem kakovostnejše ponudbe izobraževanja in usposabljanja za subjekte v sektorju socialnega podjetništva, ki prispevajo k dvigu njihove konkurenčnosti in zmožnosti spopadati se z izzivi globalizacije.

Projekt je bil neposredno namenjen izobraževalcem, trenerjem, mentorjem in tutorjem s področja socialnega podjetništva, potencialnim novim socialnim podjetnikom, managerjem različnih tipov institucij, ki so v času trajanja projekta delovali na področju socialne ekonomije, managerjem javnih in nevladnih organizacij ter študentom.

 

Cilji projekta:

Cilj projekta je krepitev ustreznega podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva v Sloveniji kot enega od pomembnih ukrepov za povečanje socialne integracije skupin, ki so že izključene oziroma jim grozi socialna izključenost ter zagotavljanje razvoja manj razvitih oziroma podeželskih območij (še posebej demografsko ogroženih) z vidika zagotavljanja strokovne pomoči temu sektorju za hitrejši razvoj projektov socialnega podjetništva s pomočjo črpanja sredstev evropskih strukturnih skladov.

Cilji projekta so bili doseženi z:

  • izmenjavo dobrih praks in izkušenj s področja izobraževanja in usposabljanja v sektorju;
  • razvojem in testiranjem modularnega programa usposabljanja, ki je pomemben za učinkovit management v sektorju;
  • razvojem in testiranjem mednarodnega  programa usposabljanja za bodoče izobraževalce programa.

Z namenom dviga konkurenčnosti subjektov v sektorju, je bil v okviru projekta razvit tudi skupni evropski kurikulum za podiplomski študij iz socialnega podjetništva.

Med izvajanjem projekta bo vzpostavljena mednarodna mreža partnerjev s področja socialnega podjetništva, ki bo zagotovila prenos znanj, izkušenj in dobrih praks ter pospešila razvoj novih metod, orodij in programov izobraževanj in usposabljanj za različne ciljne skupine v sektorju. Sčasoma bo mreža prerasla v Evropski center odličnosti za področje izobraževanja in usposabljanja v sektorju socialnega podjetništva.

 

Rezultati projekta: 

Na osnovi ugotavljanja potreb po usposabljanju je bil pripravljen specialistični šudijski program socialnega podjetništva, medtem ko je bil v poskusni fazi v času projekta izveden le del programa.

Usposabljanje za promotorje socialnega podjetništva

Namen projekta je bil razviti raziskovalno-svetovalne metode in usposobitev osnovne mreže pospeševalcev socialnega podjetništva, ki bodo s pomočjo predhodne vključitve v specializiran program usposabljanja ter pilotno izvedbo raziskav lokalnih trgov identificirali možne nove produkte in nove poklicne profile za zadovoljevanje lokalnih potreb ter potencialne nosilce socialno-podjetniške iniciative in njihove strateške partnerje.

Zadnji trendi na področju javnih storitev, kjer so javne institucije tudi vse bolj “na trgu”, kot tudi nastajajoče nove oblike “zadružništva”, fundacij in drugih oblik civilne iniciative, predstavljajo dobro osnovo za bodoče promotorje/pospeševalce razvoja podjetništva s širšimi družbenimi cilji. Njihova ključna vloga ne bo zgolj v odkrivanju novih tržnih priložnosti in obstoječih manjkov na področju zadovoljevanja potreb lokalnega prebivalstva, temveč tudi odkrivanje preprek, ki tako na področju pravnega kot tudi institucionalnega okolja preprečujejo hitrejši razvoj tega sektorja.

V tem smislu bo vloga promotorjev predvsem:

  1. v dviganju zavesti med lokalnimi akterji o evropskih principih razumevanja tržno usmerjene socialne ekonomije ter o njenem pomenu za trajnostni razvoj in aktivno socialno integracijo ranljivih ciljnih skupin prebivalstva,
  2. v pomoči pri razvoju potrebnih kompetenc med različnimi ciljnimi skupinami deležnikov, da bi se izboljšalo pravno in institucionalno okolje za socialno podjetništvo,
  3. pri promociji “socialno odgovorne podjetniške kulture”,
  4. pri razvoju podjetniške ustvarjalnosti, lideršipa in menedžmenta podjetij s širšimi družbenimi cilji, kakor tudi identificiranje potencialnih novih socialnih podjetnikov in nudenju pomoči pri razvoju njihovih podjemov,
  5. pomoč pri odpravljanju nepravilnega razumevanja te oblike podjetništva in s tem spodbujanje razvoj konsistentnega pravnega in finančnega podpornega okolja v državnem in lokalnem okolju,
  6. zagotavljati pomoč obstoječim projektom socialnih podjetij pri pridobivanju virov iz evropskih strukturnih skladov v obdobju 2007-2013.

 

CID EIM EMU UŁ LOGO!Gea college_Faculty of Entrepreneurship_Logotip_CMYK.eps

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial