Projekt izboljšanja sistema kakovosti na GEA College – Fakulteti za podjetništvo

Projekt izboljšanja sistema kakovosti na GEA College – Fakulteti za podjetništvo

essMIZS_slo

Trajanje projekta

1.marec 2013 do 15. julij 2015

Vrsta projekta

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007/2013, razvojne prioritete 3. razvojna prioriteta – Razvoj človeških virov, prednostne usmeritve 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Partnerji

GEA College – Fakulteta za podjetništvo (GEA FP) je v prvi fazi izvajala projekt v sodelovanju z GEA College PIC, poslovno izobraževalnim centrom d.o.o., ki je nastopal v vlogi koordinatorja aktivnosti projekta v smeri zastavljenih ciljev. V aktivnosti projekta so bili vključeni vsi redno zaposleni, poleg tega pa še zunanji sodelavci GEA FP, ki so strokovnjaki na področju uvajanja in izboljševanja sistemov kakovosti. V sodelovanju z nemškim ekspertom je bila izvedena delavnica kot uvod v kasnejšo mednerodno evalvacijo, v izvedbi nemške inštitucije FIBAA.

Kratek opis projekta:

GEA College – Fakulteta za podjetništvo spremljala kakovost izvajanja procesov in aktivnosti svojega dela ter pri tem zasleduje temeljne kriterije kakovosti vezane na uresničevanje svojega poslanstva, vizije in dolgoročne strategije razvoja. Pri spremljanju kakovosti upoštevamo  »Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov« (NAKVIS, 2010). V letu 2011 je zavod pripravil  »Poslovnik kakovosti GEA College – Fakultete za podjetništvo«, ki določa postopke samoevalvacije, pristojnosti, način dela ter ukrepe za spremljanje in izboljševanje kakovosti dela zavoda. Med ključnimi kriteriji spremljanja kakovosti so kriteriji za spremljanje kakovosti študijskega procesa in pedagoškega dela, raziskovalnega dela in strokovne dejavnosti zavoda. Med ostalimi kriteriji so pomembni še organiziranost zavoda, zagotavljanje financiranja, zagotavljanje potrebnih materialnih virov ter kadrovskih resursov – tako visokošolskih učiteljev kot tudi zaposlenih za administrativno – tehnično podporo pri delovanju zavoda.

S prijavo na javni razpis »Vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015« želimo izboljšati sistem zagotavljanje kakovosti na GEA College – Fakulteti za podjetništvo in do kakovosti pristopiti še bolj celovito.

Aktivnosti / rezultati:

Glavne projektne aktivnosti predstavljajo:

1. ANALIZA PROCESOV

 • Analiza pedagoškega procesa  je na GEA FP permanenten proces. Temelji na evalvaciji posameznih predmetov in izvajalcev predmetov ob zaključku le teh. Izpolnjevanje vprašalnikov poteka po vnaprejšnjem dogovoru s predavatelji. Dežurni v referatu/recepciji razdeli študentom vprašalnike in izpolnjene vprašalnike tudi sprejema. Z izločitvijo predavatelja iz izvajanja postopka evalvacije želimo doseči objektivnost ocen, saj tako študenti nimajo občutka nadzora ali kakršnegakoli vplivanja na zapis ocen. Vsi izpolnjeni vprašalniki se v zaprti kuverti predajo zaposlenemu, ki je zadolžen za vnos ocen v sistem in njihovo obdelavo. Predavatelj dobi v informacijo za izboljšanje svojega nadaljnjega dela skupen rezultat. O rezultatu je vedno obveščeno tudi vodstvo GEA FP (direktor, dekan), ki po potrebi ustrezno ukrepa – se s predavatelji dogovori za morebitna izboljšanja in spremembe. Poročilo o analizi pedagoškega rpocesa je del vsakoletnega samoevalvacijskega poročila.
 • Evalvacija podpornih služb obsega delo recepcije, referata za študentske in študijske zadeve, delo mednarodne pisarne, delo knjižnice, informacijske podpore in delo računovodsko finančne službe. Poleg tega študenti ocenjujejo primernost informacijskega sistema PRIS in e-college, ki je v uporabi za administrativno podporo študijskemu procesu. Študenti na osnovi vprašalnika ocenjujejo delo in odzivnost prej navedenih služb, kakovost posredovanih informacij, pripravo različnih dokumentov, ustreznost delovnega časa, informacijsko dostopnost, kakovost in obseg knjižničnega gradiva, informacijsko podporo v knjižnici, splošen nivo IKT podpore in komuniciranja v e-obliki, opremljenost računalniške učilnice, dostopnost do poslovnih informacijskih baz podatkov, možnosti tiskanja in fotokopiranja dokumentov/drugih gradiv. Evalvacija se izvede enkrat letno, ob zaključku študijskega leta. Na osnovi pridobljenih podatkov in analize so izvedeni morebitni ustrezni ukrepi izboljšanja oziroma sprememb. Evalvacija se izvaja tako na dodiplomskih kot podiplomskih študijskih programih, ki jih izvaja GEA FP. Izsledki poročila o opravljeni evalvaciji so del vsakoletnega samoevalvacijskega poročila.
 • Merjenje odzivnosti študentov/diplomantov poteka enkrat na tri leta, ko posamezna generacija študentov zaključuje študij. Poteka po metodologiji in vprašalniku, ki je bila razvita na GEA FP. Obsega pretekle izobraževalne izkušnje študenta/diplomanta, obveščanje fakultete o storitvah, splošno oceno akademskega osebja GEA FP, splošno oceno administrativnega osebja, oceno študijskih programov ter splošno oceno zadovoljstva študentov . Merjenje raziskuje še vpliv različnih dejavnikov na ugled fakultete in v končni fazi pripadnost študentov/diplomantov svoji »Alma Mater«.  Namen merjenja je raziskati odzivnost-pripadnost diplomantov GEA FP. Z analizo pridobljenih podatkov je bilo ugotovljeno, da na pripadnost vpliva cca 60% dejavnikov, ki definirajo ugled inštitucije in zadovoljstvo diplomantov. Zato v nadaljevanju predvidevamo spremembe merjenja v smislu raziskovanja dodatnih dejavnikov, ki vplivajo na pripadnost in s tem celoviteje razumeti, kako se oblikuje pripadnost fakulteti.
 • Merjenju uspešnosti/zaposljivosti diplomantov poteka enkrat na tri leta. Izvaja se s pomočjo spletnega vprašalnika. V okviru uspešnosti diplomantov raziskujemo zaposljivost diplomantov in v povezavi s tem tudi to, koliko študentov/diplomantov že v času pred, med ali po študiju ustanovi lastno podjetje. Eden od pomembnih ciljev merjenja je še ugotovitev, ali diplomanti res pridobijo v času študija vsa potrebna znanja za ustanovitev in uspešno vodenje lastnega podjetja. Sprva je merjenje na dodiplomski in podiplomski stopnji potekalo ločeno, z različnimi vprašalniki, v okviru projekta pa je bil vprašalnik poenoten za obe skupini študentov. Prva analiza po novem vprašalniku je bila  v okviru projekta opravljena.
 • Merjenje obremenitve študentov po ECTS je novejša metodologija, ki je bila razvita v okviru projekta. Merjenje pokaže realno obremenitev študentov s študijskimi obveznostmi pri različnih predmetih. Na osnovi rezultatov so možne spremembe predmetnika v smislu povišanja/znižanja števila ur predmeta in s tem tudi števila ECTS, ter vsebinske spremembe predmetnika. Izsledki merjenja so umeščeni v vsakoletno samoevalvacijsko poročilo. Morebitne uvedene spremembe so sporočene pristojnim nadzornim organom VIS šolstva (NAKVIS).
 • Merjenje učnih izidov je prav tako novejša metodologija, razvita tekom projekta. Z njo merimo napredek študenotv v pričakovanih znanjih in kompetencah, po napredovanju v višji letnik. Merjenje se izvaja vsako leto v vseh letnikih in študijskih skupinah, tako na do- kot podiplomskih programih. Izsledki metodologije so del vsakoletnega samoevalvacijskega poročila.

2.NADGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Posodobitev tehnične in programske IKT opreme, ki podpirajo procese izvajanja izobraževalnih storitev na GEA FP poteka, glede na zmožnosti financiranja, ves čas postopoma. V času trajanja projekta so bili večini zaposlenim dodeljeni novi računalniki (nakup opreme ni bil strošek projekta), na starejših modelih pa so bila opravljena vzdrževalna dela in posodobitev programske opreme, ki zagotavlja hitrejše in bolj učinkovito delo, kar pripomore tudi k hitrejši in kakovostnejši storitvi za študente. Pri izvajanju posodobitev in svetovanju za optimiziranje IKT programske in tehnične opreme sodeluje zunanji svetovalec.

V zadnji fazi projekta je bila vzpostavljena nova spletna stran Fakultete, ki je preglednješa in uporabniku prijaznejša. Omogoča komunikacijo ciljnih skupin kupcev z GEA FP in ponuja vse potrebne podatke o študiju in delovanju visokošolskega zavoda.

Na novo je bil vzpostavljen sistem CRM, ki fakulteti omogoča kakovostno segmentacijo ciljnih skupin kupcev in s tem učinkovitejšo in bolj usmerjeno komunikacijo z njimi.

3.USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH

Usposabljanje zaposlenih se nanaša na področja, ki lahko vplivajo na dvig kakovosti izvajanja študijskega procesa. V projektu sta bili za celoten kolektiv GEA FP načrtovani dve delavnici, prva s tujim in druga z domačim ekspertom.

V septembru 2014 (sreda 24. in četrtek, 25. Septembra 2014) je bila za vse zaposlene GEA FP in sodelujoče predavatelje izvedena delavnica z naslovom »Kultura kakovosti kot najpomembnejši element uspešnega delovanja visokošolskega zavoda«. Delavnica je bila posebej izvedena tudi za celoten Akademski zbor GEA FP, v katerega so vključeni tako redno zaposleni visokošolski učitelji kot tisti, ki v izvajanju pedagoškega procesa sodelujejo pogodbeno.

Delavnica je potekala pod vodstvom mednarodnega eksperta, dr. Petra Schulteja , ki je za vse udeležence pripravil ustrezna strokovna gradiva gradivo1, gradivo2, gradivo3 in gradivo4.

Delavnica s slovenskim strokovnjakom na področju uvajanja standardov kakovosti v poslovne procese, dr. Antonom Peršičem je bila izvedena v februarju 2015. Na delavnici z naslovom »Merila vrednotenja programov in sistem kakovosti GEA College – Fakultete za podjetništvo«, ki je potekala dva dni po  četrtka, 5. in 19. februarja so aktivno sodelovali vsi zaposleni na Fakulteti . Tekom delavnice so bili zaposleni razdeljeni v delovne skupine ter opravili štiri naloge:

 • Samoevalvacija študijskega programa Podjetništvo 1 stopnje
 • Predlogi ukrepanja ob odstopanjih od kazalnikov
 • Strateški cilji visokošolskega zavoda
 • Spodbujanje ustvarjalnosti vseh zaposlenih /predlogi

Delo je poteklo po priloženih gradivih (gradivo-1dan, gradivo-2dan, vaje).

4.MEDNARODNA EVALVACIJA 

Za postopek izvedbe zunanje (mednarodne) evalvacije je bila v postopku izbire izbrana ugledna inštitucija FIBAA Consult (Foundation for International Business Administration Accreditation) s sedežem v Nemčiji, ki ima veliko izkušenj z evalviranjem študijskih programov v vzhodno-evropskem prostoru.

Načrtovana evalvacija je bila prirejena specifičnemu profilu naše inštitucije ter jo usmerjala k izboljševanju sposobnosti za doseganje strateških ciljev.

Postopek je bil razdeljen v dva dela. Prvi del je obsegal samo-evalvacijski proces, ki se je opravljal znotraj inštitucije, s strani vodstva in zaposlenih. Vso bili pregledani vsi postopki in procesi, ki so vezani na pedagoško delo, raziskovalno delo in upravljanje GEA FP. V skladu s tem je bilo pripravljeno samoevalvacijsko poročilo po metodologiji, določeni s strani evalvatorjev.

V drugi fazi je na osnovi samo-evalvacijskega poročila FIBAA ekipa štirih ekspertov opravila ogledni obisk na GEA FP in pripravila  poročilo, s priporočili za izboljšave in razvoj. Evalvacija je potekala tako na nivoju študijskih programov kot na nivoju fakultete same.

 5.ANALIZA IN POSODOBITEV OBSTOJEČIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

V analizo kakovosti sta bila vključena dva temeljna programa GEA FP:

 • Program Podjetništvo 1. stopnja – dodiplomski študijski program 1. bolonjske stopnje
 • Program Podjetništvo 2. stopnja – podiplomski študijski program 2. bolonjske stopnje

V analizo so bila vključena mnenja študentov in diplomantov, aktivno pa so sodelovali še visokošolski učitelji in vodstvo GEA FP. Analiza upošteva še mnenje zunanjih ekspertov Nacionalne komisije za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS in mnenja drugih deležnikov (delodajalci, zbornice, javnost itd.)

Preverjeni so bili posamezni letniki študijskega programa, moduli programa, ustreznost predmetnika, razporeditev nosilnih (glavnih strokovnih) predmetov po posameznih modulih in letnikih ter ustreznost ovrednotenja posameznih predmetov /modulov/letnikov po ECTS.

Pri vseh predmetih je bila v smislu zagotavljanja potrebnih znanj, preverjan in ažurirana/dopolnjena obvezna in priporočena študijska literatura. Preverjena je bila uravnoteženost teoretičnih in praktičnih vsebin. Analizirani so bili učni načrti posameznih predmetov, v okviru tega pa uravnoteženost predavanj, vaj in individualnega dela študentov ter preverjanje znanja študentov skladno z zahtevami učnih načrtov.

Preverili smo obremenitev študentov po ECTS po novi metodologiji, izdelana pa je bila tudi nova metodologija merjenja učnih izidov.

Spremembe, ki so bile na osnovi analize ugotovljene, so bile potrjene s strani Senata GEA FP,   uvedene v prakso izvajanja študijskih programov in sporočene pristojnim inštitucijam.

6.UVAJANJE INTERDISCIPLINARNIH ZNANJ V PEDAGOŠKI PROCES FP IN PODJETNIŠKIH ZNANJ NA DRUGE SLOVENSKE VISOKOŠOLSKE ZAVODE

Z namenom uvajanja naravoslovno-tehničnih znanj v družboslovne študijske programe in z namenom uvajanja družboslovnih znanj v naravoslovno tehniške študijske programe smo v okviru projekta razvili in potrdili tri študijske predmete:

Podjetništvo za ne-ekonomiste: Nosilec predmeta je izr.prof.dr. Jaka Vadnjal. Predmet je razvit z namenom, da ga ponudimo v izvajanje inštitucijam, ki izvajajo naravoslovno tehniške usmeritve študija, da ga v svoje programe uvedejo kot izbirni predmet. Predmet je ovrednoten s 6 ECTS in je potrjen s strani Senata GEA FP (sklep 2014-4-5). Obsega naslednje vsebine:

 • Kaj je podjetništvo, vloga podjetništva in podjetnika
 • Podjetnik
 • Podjetniška priložnost
 • Podjetniški proces
 • Oblike podjetništva
 • Podjetniško povezovanje in internacionalizacija poslovanja
 • Načrtovanje, ustanovitev in zagon podjetja
 • Tehnološko podjetje
 • Razvoj podjema do zrelosti

Uvod v razumevanje financ: Nosilec predmeta je doc.dr. Draško Veselinovič. Predmet je razvit z namenom, da ga ponudimo v izvajanje inštitucijam, ki izvajajo naravoslovno tehniške usmeritve študija, da ga v svoje programe uvedejo kot izbirni predmet. Predmet je ovrednoten s 4 ECTS in je potrjen s strani Senata GEA FP(sklep št.2014-4-6). Obsega naslednje vsebine:

 • Vsebine, metode dela ter terminologija v financah
 • Osnovni pojmi o denarju in ustroj Evropske monetarne unije (EMU)
 • Spoznavanje finančnih inštitucij in njihovega dela (banke, borze, itd.)
 • Spoznavanje finančnih trgov in njihovega dela
 • Osnove globalne ekonomsko/finančne krize in njenega reševanja

Tehnično tehnološke novosti, izboljšave in inovacije: Nosilec predmeta je doc.dr. Robert Brumnik. Predmet je razvit z namenom, da se izvaja kot zbirni predmet na dodiplomskem študijskem programu GEA FP in da se ponudi v izvajanje tudi ostalim inštitucijam, ki izvajajo družboslovne študijske programje. Predmet je ovrednoten s 6 ECTS in je potrjen s strani Senata GEA FP (sklep št.2014-4-4). Obsega naslednje vsebine:

 • Osnovne značilnosti ter razlikovanje tehnično tehnoloških novosti, izboljšav, inovacij in izumov v praksi
 • Kratka zgodovina najpomembnejših izumov in njihov vpliv na družbo
 • Kognitivna kreativnost in intelektualna sposobnost za razvoj invencij
 • Sovpadanje talentov inovatorja in podjetnika
 • Koncipiranje invencijskih in inovacijskih modelov v razvoj podjetništva
 • Implementacija tehnoloških novosti, izboljšav in izumov v prakso
 • Poznavanje temeljnih tehnoloških področij
 • Upravljanje znanja in intelektualna zaščita
 • Oblike sodelovanja pri razvoju idej/invencij/inovacij
 • Poslovni modeli kot osnova za uspešno realizacijo idej
 • Možni viri financiranja invencijskih in inovacijskih projektov
 • Trendi v gospodarstvu
 • Tehnološko predvidevanje
 • Izvajanje inovacijske strategije

7. POSLOVNIK KAKOVOSTI IN PRIROČNIK KAKOVOSTI

V skladu z novo pridobljenimi znanji in zasnovo novih evalvacijskih in drugih postopkov je bil zasnovan nov Poslovnik kakovosti. Opredeljuje strategijo in načine doseganja določene ravni kakovosti in vzpostavlja sistem, oziroma osnovne principe za stalno izboljševanje, tako kakovosti postopkov kot samega delovanja inštitucije.

Priročnik kakovosti je eden pomembnejših rezultatov projekta »Izboljšanje sistema kakovosti na GEA College – Fakulteti za podjetništvo«. Celovito opredeljuje vse procese, ki potekajo na GEA FP. Najpomembnejši je glavni študijski proces, katerega podpira vrsta drugih procesov in so za zagotavljanje kakovosti izvajanja pedagoškega procesa prav tako ključnega pomena.

V priročniku je vsak proces shematično izrisan, shemi pa sledi opis posameznih korakov procesa. Sledijo kazalniki, s pomočjo katerih je mogoče slediti izvajanje procesa, pripadajoči obrazci in dokumenti, ter njihovo arhiviranje ter druga pomembna navodila za izvajanje, v kolikor obstajajo. Procesi se že izvajajo, kot jih opredeljuje priročnik.

Vsebina je razdeljena na tri osnovne vsebinske sklope.

 

Koristne povezave:

http://www.mizs.gov.si/

http://ec.europa.eu

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial