Spodbujanje inovativnosti v srednjih šolah

Spodbujanje inovativnosti v srednjih šolah

(Izvedba celovitega programa spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih z integracijo programov v aktivnosti lokalnih skupnosti v letih 2010 – 2012)

japti-slo-logo-pravi MG-logo

 

Trajanje projekta:

2010 – 2012

Vrsta projekta: 

Nacionalni projekt, financiran s strani Japti in MGRT.

Kratek opis projekta:

Projekt, ki sta ga sofinancirala JAPTI – Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je bil namenjen uvajanju vsebin inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti v slovenski srednješolski sistem, hkrati pa je predvideval integracijo v aktivnosti lokalnih skupnosti, ki je novost pri izvajanju tovrstnih projektov dotlej. Inačica projekta je potekala istočasno na osnovnošolskem nivoju, pri čemer sta se programa v določenih aktivnostih medsebojno dopolnjevala. Projekt je bil zastavljen res celovito, saj je pokrival aktivnosti od promocije vsebin ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti preko usposabljanj in spodbujanja razvoja dijakov, pa do kreiranja Trajnostnega modela, ki smo ga preskusili tudi v praksi.

V izvajanje projekta smo zajeli 8 slovenskih regij (Gorenjska, Goriška, Obala in Kras, Osrednje-slovenska, Dolenjska, Pomursko regijo, Savinjska regija, Podravje), v katerih smo skušali vključiti v programe čim več dijakov srednjih šol in njihovih mentorjev. K sodelovanju so bili vabljeni še gospodarstveniki, kulturniki, predstavniki lokalnih oblasti, starši dijakov in druge zainteresirane skupine.

Doseženi rezultati:

Trajanje projekta v obsegu dveh let (projekt je bil zaključen 5. novembra 2012) se je izkazalo skoraj nekoliko prekratko za izvedbo številnih in kompleksnih projektnih aktivnosti:

1. DELAVNICE USTVARJALNOSTI, INOVATIVNOSTI IN PODJETNOSTI ZA DIJAKE

V pomladi 2011 smo pričeli z izvajanjem brezplačnih delavnic za dijake “(P)Ostani inovativen”. Do maja 2012 je bil program izveden v osmih regijah, v 52 skupinah dijakov na 19 različnih slovenskih srednjih šolah. Vanj je bilo vključenih 965 dijakov različnih programskih usmeritev (gimnazijski, strokovno tehnični, poklicni).

Izkušnje pri izvedbi so pokazale, da je bil program delavnice ustrezen tudi za skupine dijakov, ki sicer tekom rednega pouka poslušajo poslovne vsebine. Vsebine delavnice »(P)Ostani inovativen« so bile predstavljene na drugačen način:

  • Predavatelji so praktiki na področju, ki ga predavajo in večinoma prihajajo iz podjetij
  • Vključenih je bilo veliko primerov iz prakse
  • V skupine so prihajali gostje iz prakse (podjetniki, predstavniki podpornega podjetniškega okolja in drugi)
  • Do določenih spoznanj so udeleženci prihajali tekom razgovora, reševanja individualnih in skupinskih nalog

Ne glede na način izvedbe pa se je program izkazal za preveč zahtevnega, da bi ga lahko izvajali v skupinah dijakov na nižjih poklicnih usmeritvah. V namen izvajanja bi bilo potrebno delavnice tako vsebinsko kot časovno (skrajšati) prilagoditi.

Delavnice na šolah so bile po večini izvedene na pobudo mentorjev/učiteljev poslovnih predmetov, ki so svojim dijakom na ta način skušali zagotoviti nekaj dodatnega znanja za premagovanje izzivov, ki jih po zaključku šolanja čakajo ob vstopu v poslovni svet.

Mlade smo tekom izvedb delavnic spodbujali k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, skratka k drugačnemu razmišljanju, ki naj postane stalnica posameznikovega razmišljanja in delovanja ter zagotavlja osebni in poslovni uspeh.  Mlade smo skušali navdušiti za podjetništvo in jim pokazati, da je mogoče z svežimi idejami in trdno voljo ne glede na okoliščine uspeti povsod.

2. DELAVNICA ZA MENTORJE

Eden glavnih ciljev projekta je bilo zagotavljanje trajnosti izvajanja vsebin ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v slovenskih srednjih šolah, ki ne vključuje več dodatnega sofinanciranja s proračunskimi sredstvi.

Program usposabljanja dijakov bo lahko učinkovit le, če so z enakimi vsebinami dobro seznanjeni tudi njihovi učitelji, ki bodo poučevanje prevzeli. V ta namen sta bili v okviru projekta izvedeni dve delavnici za učitelje poslovnih predmetov, na katerih smo jim izvajalci projekta skušali zagotoviti dovolj informacij, kompetenc in znanja za še bolj suvereno in samostojno poučevanje vsebin inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti.

Poleg dveh rednih delavnic je bila v oktobru (23.10.2012) s strani GEA College – Fakultete za podjetništvo, izvedena dodatna delavnica za mentorje srednjih šol. Glede na izražen interes smo izvedli delavnico na temo  “JE BORZA KRIVA ZA VSE?”, na kateri je znanje in informacije u udeleženci delil dr. Draško Veselinovič, nekdanji direktor Ljubljanske borze. Udeleženci so spoznali konkretne izkušnje in znanje o borznem poslovanju, ki naj bi ga obvladal tudi vsak posameznik, ki skrbi za svojo varno finančno prihodnost.

3. IZVEDBA PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI

Različne promocijske aktivnosti so potekale v celotnem času trajanja projekta:

a) kratke promocijske, dvourne delavnice na temo inovativnosti in podjetništva – izvajale so se na vseh slovenskih srednjih šolah, ki so izkazale interes po predstavitvi vsebin ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva svojim dijakom. Glavni namen izvajanja delavnic v okviru projekta je bil pridobiti šole za izvedbo daljših, brezplačnih delavnic “(P)Ostani inovativen” ter nenazadnje osveščanju o pomenu podjetništva in inovativnosti posameznikov za celotno slovensko družbo in gospodarstvo. Delavnice ne glede na iztek trajanja projekta izvajamo tudi vsa leta po izteku projekta.

b) promocija projekta in njegovih aktivnosti – promocija projekta je z večjo intenzivnostjo potekala v regijah, ki so bile v izvajanje projekta dejansko vključene, trudili pa smo se prek objav v medijih, na spletu in prek različnih vseslovenskih dogodkov promovirati projekt in njegove vsebine po celotnem slovenskem teritoriju. Obveščanje ravnateljev in mentorjev – učiteljev poslovnih predmetov na šolah, je v večini potekalo prek elektronske in klasične pošte, prek spletnih strani GEA College – Fakultete za podjetništvo, prek spletnih strani socialnega omrežja Facebook, elektronskih novic GEA College ter prek objave različnih člankov v revijah, namenjenih podjetnikom in (Podjetnik, GEA Forum) in učiteljem (Andragoška spoznanja).

c) zaključni regijski promocijski dogodki – Namen zaključnih regijskih promocijskih dogodkov je bil povezovanje šol z lokalnimi skupnostmi, v katerih delujejo ter seznanjanje širše javnosti s projektnimi aktivnostmi in njegovimi rezultati. Poleg tega smo prek dogodkov skušali promovirati same vsebine inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti ter njihov pomen za širšo skupnost. V aprilu smo tako izvedli šest regijskih dogodkov (Goriška, Gorenjska, JV Slovenija, Savinjska, Osrednja Slovenija), v septembru in oktobru pa še dva dogodka (Podravje, Pomurje). Poleg tega smo na Fakulteti v oktobru izvedli konferenco »Izzivi podjetništva v času recesije«, na kateri je bil predstavljen projekt sam ter izsledki raziskave Merjenja inovativnosti slovenskih dijakov.

Na vse dogodke so bili poleg dijakov in njihovih mentorjev vabljeni še ravnatelji šol, predstavniki občin v katerih šole delujejo (župani, njihovi ožji sodelavci), predstavniki lokalnega podporno podjetniškega okolja, podjetniki in managerji, starši dijakov, predstavniki medijev in drugi gostje.

4. IZDELAVA DOLGOROČNEGA IN TRAJNOSTNEGA MODELA ZA USPOSABLJANJE S PODROČJA USTVARJALNOSTI, INOVATIVNOSTI IN PODJETNOSTI MLADIH, VKLJUČENIH V SŠ IZOBRAŽEVANJE

a) Izdelava analize stanja in uporabljenih orodij ter aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, vključenih v SŠ izobraževanje –Raziskava je bila izvedena v začetku  leta 2012 in je vključevala praktično vse slovenske srednje šole. Analiza je bila opravljena na treh ravneh: na ravni učiteljev strokovnih predmetov, na ravni šole in izobraževalnih programov ter na ravni nacionalnih projektov, regionalnih, medijskih in drugih projektov.

b) Model za merjenje stopnje inovativnosti mladih, vključenih v SŠ izobraževanje – Model opredeljuje celotno metodologijo merjenja ter vključuje orodja za merjenje (samoevalvacijski vprašalnik).

c) Spremljanje in merjenje stopnje inovativnosti mladih, vključenih v SŠ izobraževanje – V prvi fazi je bilo v raziskavo vključenih prek 650 dijakov različnih srednjih šol, ki obiskujejo različne srednješolske programe. Da bi potrdili vpliv izobraževanja, pridobivanja izkušenj, veščin in kompetenc na razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti pri posamezniku, je smiselna longitudialna raziskava (ponovitev merjenj v določenem časovnem obdobju). Zato smo v maju in juniju 2012 preverili pridobljene rezultate z referenčno skupino 250 dijakov. Rezultati ne kažejo bistvenih odstopanj od prvotnih dognanj, ki smo jih strnili za naročnika v poročilu. Raziskava se je v omejenem obsegu izvajala tudi v naslednjih letih.

d) Izdelava dolgoročnega trajnostnega modela za usposabljanje s področja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, vključenih v SŠ sistem – Model je bil izdelan v okviru Razvojno-Raziskovalnega inštituta GEA College Fakultete za podjetništvo. Vključuje izsledke opravljenih raziskav in druga spoznanja iz poslovne teorije in prakse. Po potrditvi s strani naročnika je bilo predvideno testiranje modela v praksi.

e) Implementacija Modela v praksi – Pilotno testiranje Modela je potekalo septembra in oktobra 2012. Ne glede na kratke čas izvedbe smo skušali testirati vse predvidene korake Modela in pridobiti povratne informacije o možnosti trajne izvedbe v praksi slovenskih srednjih šol

5. PRIPRAVA MODELA IZVAJANJA IN FINANCIRANJA NADALJEVANJA CELOVITEGA PROGRAMA SPODBUJANJA USTVARJALNOSTI, INOVATIVNOSTI IN PODJETNOSTI MLADIH, VKLJUČENIH V SŠ IZOBRAŽEVANJE, PO PRETEKU FINANCIRANJA S STRANI FINANCERJA

Po izteku projekta sredstva s strani dosedanjih financerjev za izvajanje vsebin ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva sredstva niso več zagotovljena v takem obsegu, kot v projektu. Trajnostni model podaja usmeritve glede uvajanja vsebin ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v slovenske srednje šole in kaseneje v praksi ni bil v celoti realiziran.

Drugi rezultati projekta:

  1. Program – delavnica za dijake »(P)Ostani inovativen«
  2. Program usposabljanja mentorjev
  3. Analiza stanja uporabljenih metod in orodij za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti dijakov
  4. Model merjenja inovativnosti mladih
  5. Rezultati analize podatkov Merjenja inovativnosti mladih
  6. Dolgoročni trajnostni model uvajanja vsebin ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v srednje šole


   unisvet

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial