Splošni pogoji za najem prostorov GEA College

Splošni pogoji za najem prostorov GEA College

1. TRAJANJE IN OBSEG NAJEMA

Dvorano je mogoče najeti med 8. uro zjutraj in 22. uro zvečer.
Najem vključuje pripravo predavalnice in uporabo notranje tehnične opreme.

O trajanju najema se naročnik in GEA College pisno dogovorita (upošteva se tudi dogovor po e-pošti).

Za čas najema se šteje čas, ko je bila predavalnicadejansko dana na voljo najemniku (npr. za pripravo), pa do odhoda zadnjega slušatelja. Če čas dejanske uporabe predavalnice presega čas dogovorjenega najema, se strošek najema lahko poveča. Vsaka začeta ura uporabe predavalnice se šteje kot polna ura najema.

2. OBSEG PRIREDITVE GLEDE NA ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Zmogljivost predavalnic je navedena v tabeli s cenami. je 70 oseb, zmogljivost dvorane, združene s preddverjem, pa 100 oseb. Najemnik mora pri pripravi prireditve upoštevati zmogljivost posameznih prostorov, ki ne sme biti presežena.

3. OPREMA IN STORITVE

V ceno najema so vključeni:

• priprava predavalnice
• razpoložljivost in uporaba tehnične opreme:*
• računalnik
• stropni projektor in stensko platno
• mikrofoni: ročni prenosni, namizni, naglavni in kravatni, laserski prikazovalnik
• WI-FI internetni dostop;
• uporaba balona za vodo v preddverju;
• osnovno zaključno čiščenje.**

* O potrebi tehnične podpore med dogodkom se je treba vnaprej dogovoriti.
** Čiščenje med dogodkom ni predvideno.

Najemnik in GEA College se dogovorita o morebitni dodatni pripravi predavalnice najpozneje en dan pred najemom. V primeru poznejšega dogovora GEA College ne odgovarja za pripravo dvorane. Če postavitev zahteva najem opreme izven standardne ponudbe najemodajalca, se mora najemnik o tem prej posvetovati z najemodajalcem in pridobiti njegovo dovoljenje.

Pri opremi za izvedbo prireditve je treba upoštevati hišni red družbe. Najemnik v času najema predavalnice odgovarja za najeto tehnično opremo. Ob morebitni poškodbi ali odtujitvi si GEA College pridržuje pravico do izstavitve računa najemniku v vrednosti popravila ali novega nakupa uničene opreme oz za vzpostavitev prvotnega stanja.

4. ZAVAROVANJE

Najemnik je dolžan poskrbeti za zavarovanje prireditve. Zagotoviti mora izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo varnost pri delu za vse izvajalce in sodelujoče pri postavitvi in organizaciji prireditve, ter poskrbeti za njihovo zavarovanje za primer kakršnekoli nesreče ali poškodbe. Za to je tudi odškodninsko odgovoren. Dolžan je poskrbeti tudi za ustrezno varovanje vse svoje tehnične opreme, potrebne za izvedbo prireditve.

5. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo v najetih prostorih oziroma na najetih površinah, v drugih prostorih in na napravah podjetja GEA College ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Sanacijo škode organizira GEA College. Najemnik nosi tudi odgovornost za škodo, povzročeno obiskovalcem v okviru prireditve.

6. VELJAVNOST CEN

Vse cene veljajo za naročila najmanj 5 dni pred prireditvijo. Cena najema vključuje uporabo notranje in tehnične opreme in pripravo predavalnice. Če je potrebno zaradi najema izvesti zahtevnejše čiščenje po dogodku, se to najemniku dodatno zaračuna po ceniku čistilnega servisa.

7. ODPOVEDNI ROK IN OBVEZNOST PLAČILA

Predavalnico je mogoče brezplačno odpovedati 5 delovnih dni pred napovedanim najemom. Za odpoved v roku treh delovnih dni ali manj pred prireditvijo Gea College zaračuna manipulativne stroške v višini 30 % cene najema po ponudbi ali predračunu.

8. PLAČILNI POGOJI

– za proračunske uporabnike: 30 dni po opravljeni storitvi
– za vse druge najemnike: 8 dni po opravljeni storitvi
GEA College si pridržuje pravico oddati dvorano tudi samo na podlagi plačanega predračuna.

9. REKLAMACIJE

Reklamacije sprejemamo samo v pisni obliki. Rok za reklamacijo je 8 dni po opravljeni storitvi (najemu).

Cenik in splošni pogoji soveljavni od 1.12.2015 dalje

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial