Politika zasebnosti

GEA College – POLITIKA ZASEBNOSTI 

 

1. Namen politike zasebnosti

Namen GEA College politike zasebnosti je seznanitev študentov (obstoječih, nekdanjih in bodočih), udeležencev izobraževanj in usposabljanj, predavateljev, podjetij in drugih deležnikov  ter obiskovalcev spletnih mest GEA College z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe GEA College d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-naslov info@gea-college.si. Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih GEA College dobi od vas, ki mu jih bodisi sami posredujete bodisi obiščete in uporabite GEA College spletna mesta.

 

2. Poslanstvo politike zasebnosti 

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V GEA Collegeu se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z zakonodajo. Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov – Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07) oziroma obstoječo zakonodajo o varstvu podatkov.

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani GEA College po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

 

3. Skupni upravljalec 

Skupni upravljalec osebnih podatkov je družba GEA College d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija. Družba GEA College d.d. predstavlja skupnega upravljalca za naslednje družbe in zavode:

 • GEA College, d.d., poslovno izobraževanje, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
 • GEA College – Fakulteta za podjetništvo GEA College, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
 • GEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
 • Inkubator GEA College, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
 • Ustanova za razvoj podjetniškega izobraževanja UPI, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

 

4. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov 

GEA College je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@gea-college.si oziroma navadni pošti na naslov GEA College d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO« Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v GEA College je Nataša Urbanija.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

5. Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji 

GEA College zbira in obdeluje vaše osebne podatke na pravnih podlagah, ki so povezani z zakonskimi in pogodbenimi odnosi, privolitvijo posameznika in zakonitim interesom upravljavca.

5.1 Obdelava na podlagi zakonskega pravnega temelja

GEA College obdeluje osebne podatke študentov na podlagi zakonskega pravnega temelja, in sicer:

 • Zakona o visokem šolstvu (ZVis), 81.e člen (velja za GEA College – Fakulteta za podjetništvo) in
 • Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-A). 56. člen (velja za GEA College CVŠ – Center všjih šol)

Skladno z zakonom o visokem šolstvu (ZVis) se v evidenci študentov in diplomantov vodijo podatki oseb, ki so pridobile status študenta v skladu s tem zakonom, in sicer:

 • osebno ime,
 • enotna matična številka občana,
 • spol,
 • datum, kraj, občina in država rojstva,
 • državljanstvo,
 • stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
 • podatki o predhodno pridobljeni izobrazbi, relevantni za vpis v študijski program (KLASIUS, leto, država),
 • najvišja dosežena predhodna izobrazba, če je višja od predhodne izobrazbe, relevantne za vpis v visokošolski študijski program iz prejšnje točke (KLASIUS),
 • enolični identifikator in ime univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda,
 • enolični identifikator in ime članice univerze,
 • enolični identifikator in ime študijskega programa,
 • ime smeri oziroma modula,
 • kraj izvajanja študija,
 • način študija,
 • datum in študijsko leto prvega vpisa v študijski program,
 • letnik študija,
 • datum začetka in datum zaključka statusa študenta po študijskih letih,
 • datum izpisa,
 • datum vpisa v letnik ter študijsko leto, ko je študent vanj vpisan,
 • število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS po letnikih in študijskih letih,
 • datum dokončanja študija,
 • podatek o tem, ali je študentu priznano podaljšanje statusa študenta,
 • podatek o tem, ali se študij financira iz javnih virov po letnikih in študijskih letih,
 • podatek o koriščenju subvencioniranega bivanja po letnikih in študijskih letih,
 • podatke o mednarodni izmenjavi v času študija:
  • ime visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem oziroma kateri je potekala izmenjava,
  • kraj in država visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem oziroma kateri je potekala izmenjava,
  • datum začetka in zaključka izmenjave,
  • število priznanih točk po ECTS na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji,
  • vrsta mednarodne izmenjave, to je podatek o mednarodnem programu ali sporazumu, po katerem je opravljena izmenjava.

Za tuje študente, ki so v Republiki Sloveniji na mednarodni izmenjavi v okviru študija, se v evidenci študentov in diplomantov vodijo naslednji podatki:

 • osebno ime,
 • enotna matična številka občana,
 • spol,
 • datum rojstva in država rojstva,
 • državljanstvo,
 • študij v Republiki Sloveniji: ime visokošolskega zavoda, ime študijskega programa, podatek o smeri oziroma modulu, kraj izvajanja študija v Republiki Sloveniji, način študija, datum in študijsko leto vpisa, letnik študija, datum začetka in zaključka izmenjave ter število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS,
 • študiju na visokošolskem zavodu, s katerega študent prihaja: ime visokošolskega zavoda, kraj in država visokošolskega zavoda.

Osebne podatke študentov oziroma diplomantov iz evidence tega člena ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, obdeluje za potrebe ugotavljanja pravic študentov po tem zakonu in ugotavljanja pravic študentov po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-A) se vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki študentov:

 • evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov,
 • osebni list, ki se vodi za vsakega študenta od vpisa v šolo do končanja študija oziroma do izpisa,
 • zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena,
 • evidenco izdanih dokumentov o končanem študiju.

Evidence iz 1., 2. in 4. alineje obsegajo: osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno prebivališče, enotno matično številko občana ali občanke (v nadaljnjem besedilu: občan), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po posebnih predpisih. Evidenca iz 2. alineje prejšnjega odstavka obsega še podatke o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.

Evidenca iz 3. alineje  obsega: osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, enotno matično številko občana, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo pri izpitu.

 

5.2 Obdelava na podlagi pogodbenih odnosov 

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe z upravljavcem je posameznik zavezan zagotoviti osebne podatke. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovi, z GEA College ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam GEA College ne more izvesti storitev oziroma dobaviti izdelkov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika.

 

5.3 Obdelava na podlagi zakonitega interesa 

GEA College lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si GEA College prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

GEA College na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namene, povezane z aktivnostmi, nujno potrebnimi za izvedbo študijskega procesa in dokončanjem študija.

 

5.4 Obdelava na podlagi privolitve posameznikov 

GEA College obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve za naslednje namene:

 • pošiljanje e-novic s področja podjetništva, poslovnih vsebin in drugih zanimivih vsebin.
 • obveščanje o izobraževanjih (seminarjih, delavnicah, workshopih, usposabljanjih, webinarjih, brezplačnih dogodkih) in študijskih programih GEA Collegea ter drugih izobraževanjih, kjer GEA College sodeluje kot partner
 • uporabo podatkov za izboljšanje naših storitev in zagotavljanje vsebin, ki so za posameznike relevantne, za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb, vključno z obveščanjem oziroma neposrednim trženjem

Na podlagi privolitve obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime
 • priimek
 • elektronska pošta

 

5.5 Obdelava na podlagi obiska spletne strani prek piškotkov  

GEA College zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletne strani. Več glede uporabe piškotkov, si lahko preberete na spletni strani: https://gea-college.si/piskotki/  

6. Hramba osebnih podatkov 

GEA College bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica, oziroma skladno z zakonskimi in pogodbenimi roki.

 

7. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Poleg GEA College osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki GEA Collegeu nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer računovodski servis, izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov, odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja itd. Z vsemi obdelovalci ima GEA College sklenjene pogodbe o varovanju osebnih podatkov, s čemer zagotavljamo uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih svoboščin posameznikov skladno z obstoječo zakonodajo.

 

8. Varnost

GEA College si prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so  skladno z internim Pravilnikom o varovanju podatkov ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

 

9. Pravice posameznika glede obdelave podatkov

S pisno zahtevo, poslano na naslov: GEA College d.d., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«, ali na elektronski naslov dpo@gea-college.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno ali elektronsko zahtevo oziroma na strani elektronskih novic izbere »Odjava«. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je GEA College o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je GEA College o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je GEA College dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

 

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.
Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

Posodobljeno: 24. 5. 2018

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial