Karierni pospešek za študente GEA College

Javni razpis: 

Javni razpis za krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov

Trajanje operacije:

01.01.2022 –  30.o9.2023

Vrsta operacije/operacijo financira: 

logoMIZŠ                 LogoSocSkladEU

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10. “Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost”, prednostna naložba 10.1 “Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc”, specifični cilj 10.1.3 “Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema”.

Kratek opis operacije

Predmet operacije “Karierni pospešek za študente GEA College” je nadaljnjo delovanje in nadgradnja Kariernega centra GEA College s spodbujanjem prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov. Namen operacije je izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in s tem povezano usklajevanje znanj in pričakovanj mladih. Cilj operacije  je spodbujanje celovite visokokakovostne karierne orientacije skozi celoten študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela, obenem pa spodbujanje prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov.

Med posebne skupine študentov uvrščamo študente s posebnim statusom, študente s posebnimi potrebami, študente v stiski, ki lahko negativno vpliva na duševno zdravje , študente, ki so podvrženi nasilju, ki pomeni poseg v telesno in psihično integriteto osebe (nasilje v družini, spolno nasilje, spolno nadlegovanje, ustrahovanje ali trpinčenje, ipd.), študente s skrbstvenimi obveznostmi , študente z drugimi osebnimi okoliščinami  in druge netradicionalne skupine študentov. Tradicionalni študenti so študenti, ki neposredno po zaključeni srednji šoli vstopijo na visokošolski študij, medtem ko so netradicionalni študenti tisti študenti, ki so že vstopili na trg dela, pogosto pa imajo družino, kar predstavlja zanje dodatno usklajevanje študentskega in zasebnega življenja (zaradi družine ali skrbi za starše ipd).

Ciljna skupina

Ciljne skupine so mladi (dijaki, študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, diplomanti).

Ključne aktivnosti operacije

Operacija “Karierni pospešek za študente GEA College” obsega tri aktivnosti:

1. Usposabljanja in izobraževanja za karierne svetovalce GEA College – Fakultete za podjetništvo
Aktivnost obsega organizacijo in izvedbo usposabljanj s področja podpore študentom posebnih skupin za vse karierne svetovalce, da bodo lažje in bolj učinkovito delovali v sistemu podpore študentom posebnih skupin in prispevali k promociji inkluzivne klime na GEA College – Fakulteti za podjetništvo.  V okviru te aktivnosti se izvajajo:

  • aktivnosti za vzpostavitev mreže posameznikov, ki imajo izkušnje in znanja za delo s študenti posebnih skupin, z namenom izmenjave izkušenj in posredovanja znanj zaposlenim na GEA College – Fakulteti za podjetništvo;
  • dogodki, namenjeni sprejemanju in razumevanju drugačnosti.

2. Vzpostavitev sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po podpori
Aktivnost se osredotoča na zmožnost identifikacije posebnih skupin študentov, ki bi potrebovali posebno oziroma dodatno pomoč in posebno obravnavo z namenom nudenja podpore med študijem. Na GEA College – Fakulteti za podjetništvo smo vzpostaviti delovno skupino, ki  deluje strokovno in z določanjem in usmerjanjem aktivnosti pripomore k vzpostavitvi sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov. Ob zaključku projektov bomo na  GEA College – Fakulteti za podjetništvo imeli vzpostavljen sistem in priporočila spodbud za vključevanje posebnih skupin študentov.

3. Podpora posebnim skupinam študentov
Poleg osnovnega poslanstva kariernih centrov, to je nudenje kariernega svetovanja vsem študentom na dodiplomski in podiplomski stopnji, se v okviru aktivnosti izvaja tudi:

  • ozaveščanje vseh študentov o pomembnosti enakopravne obravnave vseh študentov ne glede na spol, raso ali narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali socio-ekonomski položaj ter ozaveščanje študentov o vsakršnem nasilju, ki pomeni poseg v telesno in psihično integriteto osebe (nasilje v družini, spolno nasilje, spolno nadlegovanje, ustrahovanje ali trpinčenje, ipd.);
  • podpora v obliki svetovanja, usposabljanja ali v drugi primerni obliki posebnim skupinam študentov, ki stopijo v kontakt s kariernim centrom, ker potrebujejo pomoč pri študiju ali se soočajo s stisko, ki lahko negativno vpliva na duševno zdravje, tako na individualni ravni kot posredno preko javno dostopnih informacij (na daljavo, na spletnih straneh, družbenih omrežjih ipd.);
  • v svetovanje študentom se vključuje tudi svetovanje o karierni poti posebnim skupinam študentov, s poudarkom na ustreznosti izbrane/želene študijske poti glede na individualne potrebe/zmožnosti študenta;
  • sodelovanje s srednjimi šolami in sicer s svetovalnimi delavci, z namenom seznanitve o posebnih potrebah, ki jih imajo dijaki pri izobraževanju, ko vstopajo v visokošolski prostor;
  • sodelovanje z institucijami, ki pokrivajo področje dela z mladimi s posebnimi potrebami, oziroma ki lahko kakorkoli pripomorejo k bolj uspešnemu delu visokošolskih zavodov s posebnimi skupinami študentov.

Povezava na spletno stran Kariernega centra 

Koordinator projekta:

Anamarija Meglič

( tel.: 01 5881 327, e-pošta: anamarija.meglic@gea-college.si)

Spletne povezave:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji

Evropska Unija – Evropski socialni sklad

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial