Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in VIS učiteljev na slovenskih VIS zavodih v letih 2016 – 2018

Trajanje projekta:

1.1.2017 – 30.6.2018

Vrsta projekta/projekt financira:

logoMIZŠ                 LogoSocSkladEU

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada, prednostna os 10. “Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost”, prednostna naložba 10.1 “Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc”, specifični cilj 10.1.3 “Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema”, v obdobju 1.10. 2016 – 30.6.2018.

Pogodba o sofinanciranju izvedbe operacije št.: C3330-17-539008

Skupna pogodbena vrednost: 60.544,00 EUR

Naziv in kratek opis projekta

Naziv projekta: S povezovanjem do novih akreditiranih študijskih programov 

 

GEA College – Fakulteta za podjetništvo(v nadaljevanju GEA College FP) se v skladu s svojim poslanstvom, da s širjenjem podjetniške miselnosti in poučevanjem podjetništva ter s podjetništvom povezanih poslovnih ved, soustvarja pogoje za razvoj globalnega podjetniškega okolja ter z vizijo postati najpomembnejša točka podjetniškega znanja v osrčju Evrope in tako postati vseživljenjski partner najuspešnejših podjetnikov v regiji, že vrsto let povezuje z različnimi evropskimi visokošolskimi in podjetniškimi inštitucijami.

Vključevanje v mednarodne izobraževalne tokove se izvaja v skladu z nacionalno Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva 2011 – 2020, s ciljem pridobivanja novih znanj, izboljševanja oziroma pridobivanja medosebnih, komunikacijskih in kulturnih kompetenc ter z namenom posodabljanja in izboljševanja študijskih vsebin za izboljšanje (samo)zaposljivosti diplomantov. Del pedagoškega procesa na študijskem programu 1. bolonjske stopnje Podjetništvo se izvaja v tujem jeziku, v katerega GEA College FP vsako leto privabi več Erasmus študentov iz praktično vseh evropskih držav.

Kot eden ključnih elementov razvoja je vodstvo GEA College FP prepoznalo kreiranje novih študijskih programov usmerjenih v poklice prihodnosti, ki jih bo razvijala skupaj s prepoznanimi in uveljavljenimi evropskimi in svetovnimi poslovnimi univerzami. Po opravljenih prvih korakih pri vzpostavljanju medinstitucionalnih povezav je naslednji korak nedvomno spoznavanje prek gostovanja visokošolskih učiteljev/strokovnjakov, ki bo obema inštitucijama, ki imata namen skupnega kreiranja novih študijskih programov, omogočilo dober vpogled v način dela in kakovost izvajanja pedagoškega procesa.

Namen projekta:

Namen projekta je okrepiti sodelovanje s tujimi inštitucijami, z vključevanjem tujih gostov v pedagoški proces GEA College – Fakultete za podjetništvo in s tem prinašati študentom znanja in kompetence za še uspešnejše vključevanje na trg dela, oziroma za njihovo samozaposlitev. Študentom bomo prek gostovanja tujih strokovnjakov skušali zagotoviti dodatna znanja, ki jih sicer v rednem izobraževalnem procesu ne bi pridobili, ter okrepiti kompetence, ki jim bodo zagotovile konkurenčno prednost na trgu zaposlovanja. V skladu z načeli izvajanja pedagoškega procesa na Fakulteti, ki temelji na prenosu praktičnih znanjih iz gospodarstva v predavalnice, želimo povabiti tuje strokovnjake, ki imajo poleg odličnosti v raziskovalnem in pedagoškem delu tudi izkušnje z delom v podjetjih.

Cilji projekta

 • Okrepiti sodelovanje s tujimi visokošolskimi inštitucijami
 • Prenos znanja, izkušenj in novih, inovativnih oblik poučevanja na fakulteto
 • Spoznavanje drugih kultur ter s tem povezanih načinov razmišljanja in delovanja podjetnikov
 • Ustvarjanje učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost, ki so temeljne vrednote fakultete, zapisane v njenem poslanstvu
 • Vnesti v pedagoški proces vsebine z naravoslovno tehničnega področja in s tem dvigniti raven specifičnih strokovnih kompetenc študentov
 • Dvigniti raven znanj in kompetenc strokovnega osebja, zaposlenega na GEA College FP
 • S pomočjo tujih strokovnjakov evalvirati lastno delo pedagoškega kadra (kolegialne hospitacije, pregled in eventualna posodobitev učnih načrtov) in na ta način napredovati v kakovosti izvajanja pedagoškega procesa
 • Pridobiti ideje za posodobitev študijskih programov, ki jih izvaja GEA College FP (ideje za eventualne nove izbirne predmete)
 • Pridobiti ideje za nove študijske programe, ki jih je mogoče akreditirati pri NAKVIS (dvojna diploma – joint degree)
 • Pridobitev osnovnih smernic in vzpostavitev sodelovanj za pripravo novih, »joint degree« študijskih programov

Projekt bo izveden na področju Republike Slovenije, na GEA College – Fakulteti za podjetništvo in v njenem Kariernem centru in Raziskovalnem inštitutu.

Rezultati projekta:

Predvideni rezultati projekta so:

 • izvedena štiri krajša gostovanja tujih strokovnjakov in VIS učiteljev
 • izvedeni dve daljši gostovanji tujih strokovnjakov in VIS učiteljev
 • okrepljeno mednarodno sodelovanje in povezovanje Fakultete
 • glede na ugotovljene morebitne pomanjkljivosti, prenova učnih načrtov nekaterih študijskih predmetov
 • ugotovitev možnosti za pripravo skupnih študijskih programov in akreditacija le teh
 • prenos dobrih praks poučevanja in podpore študijskemu procesu iz inštitucij gostujočih strokovnjakov na Fakulteto
 • izvedene študijske in ob-študijske vsebine (seminarji) za vse študente Fakultete, diplomante in partnerje
 • spoznavanje različnosti kultur, delovanja in podjetniškega razmišljanja, s pomočjo formalnega in neformalnega druženja s tujimi strokovnjaki in VIS učitelji

Izvedena gostovanja tujih strokovnjakov in VIS učiteljev:

 • 2 daljši gostovanji: v obdobju 23.2.2017-23.5.2017 je izvajal pedagoško delo na 1. in 2. stopnji študija Raman Mohanakrishnan, Ph.D iz Indije in v obdobju 1.10.-31.12.2017 je izvajal pedagoško delo na 1. in 2. stopnji študija George Deriso, iz Združenih držav Amerike
 • 3 krajša gostovanja:  v obdobju 3.5.2017-17.5.2017  je izvajala pedagoško delo na 1. stopnji študija assoc.prof.dr. Vanja Šimićević iz Hrvaške; v obdobju 12.5.2017-27.5.2017  je izvajala pedagoško delo na 2. stopnji študija dr. Ana Globočnik Žunac iz Hrvaške; v obodbju 1.3.2018-6.2.2018 je izvajala pedagoško delo na 1. in 2. stopnji študija dr. Suzana Brown, iz Južne Koreje ter v obdobju 9.3.2018-10.4.2018 Perry Timms iz Anglije (VB), ki je izvajal pedagoško delo na 1. in 2. stopnji študija.

Vodja projekta: 

prof. dr. Marjana Merkač Skok, dekanja

Koordinator projekta:

Maja Peharc

( tel.: 01 5881 327, e-pošta: maja.peharc@gea-college.si)

Spletne povezave:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji

Evropska Unija – Evropski socialni sklad

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial