Študentski izziv GEA College (sklop A)

Javni razpis: 

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023 –  SKLOP A

Trajanje operacije:

01.10.2022 –  28.2.2023

Vrsta operacije/operacijo financira: 

logoMIZŠ                 LogoSocSkladEU

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10. “Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost”, prednostna naložba 10.1 “Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc”, specifični cilj 10.1.3 “Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema”.

Kratek opis operacije

Predmet operacije “Študentski izziv GEA College” v sklopu A je krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z gospodarstvom v lokalnem/regionalnem okolju, konkretno s podjetjem VARIS Lendava. V projektne aktivnosti se vključujejo študenti GEA College – Fakultete za podjetništvo pod mentorstvom pedagoških mentorjev, delovnih mentorjev oziroma strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja. Cilj Študentskega izziva je pripraviti projektne naloge na ključne izzive trajnosti in krožnosti poglavitnega produkta podjetja – gotovih kopalnic. 

Aktivnosti v sklopu A vključujejo izvedbo projektnih aktivnosti študentov in pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov, v sodelovanju z ostalimi udeleženci: s partnerji iz delovnega okolja (delovni mentorji iz gospodarstva) v skupinah od šest do deset študentov. Študenti se bodo v okviru projekta pod vodstvom vsaj enega pedagoškega mentorja in vsaj enega delovnega mentorja iz gospodarstva, seznanili z izzivi in proučevali problematiko v gospodarskem okolju, pri čemer je  poudarek na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4) .

Namen operacije je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo v lokalnem in regionalnem okolju) in izvajanje prožnih oblik učenja. Na ta način se bo mladim omogočalo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, razvoj znanj za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj, razvoj podjetnosti, inovativnosti, kreativnega razmišljanja, ustvarjalnosti ipd. za večjo zaposljivost in lažji prehod v delovno okolje.    Z operacijo se naslavlja tudi druge izzive visokega šolstva kot npr. sistemsko uvajanje prenosa znanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem, večja fleksibilnost in prilagajanje študijskih programov potrebam trga dela ter vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem. Omogočen bo prispevek k vzpostavitvi institucionalnega okvirja za zagotavljanje odprtega in inovativnega visokošolskega prostora.

Namen operacije je skladen tudi s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4), v kateri so opredeljena za Slovenijo ključna gospodarsko prebojna razvojna področja. Med njimi so posebej opredeljeni tudi človeški viri in znotraj teh področij »Mlada in ustvarjalna Slovenija«, kjer je ena od prioritet spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, razvijanje nadarjenosti in izboljšanje njihovih ključnih kompetenc v vseh fazah izobraževalnega procesa. Znotraj posameznih področij je kot konkreten primer opredeljeno tudi spodbujanje možnosti preizkušanja in izvedbe konkretnih zamisli študentov v praksi ter povezovanje z gospodarstvom; v okviru slednjega, tam kjer relevantno, tudi z vzpostavitvijo mostu oziroma kontinuiranega, dolgoročnejšega sodelovanja, med strukturami upravljanja S4 – Strateško- razvojnimi inovacijskimi partnerstvi- SRIP , oblikovanimi okrog razvojnih prednostnih področij Slovenije opredeljenih v S4 in visokošolskimi zavodi oziroma njihovimi študenti.

Ciljna skupina

Ciljna skupina so študenti na dodiplomski stopnji ter učitelji, pri čemer imajo učitelji podporno vlogo.

Ključne aktivnosti operacije

Operacija “Študenski izziv GEA College” obsega sledeče aktivnosti:

Partner projekta

VARIS Lendava

 

Povezava na spletno stran Kariernega centra 

Koordinator projekta:

Anamarija Meglič

( tel.: 01 5881 327, e-pošta: anamarija.meglic@gea-college.si)

Spletne povezave:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji

Evropska Unija – Evropski socialni sklad

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial