Sistem tutorstva

ŠTUDENTSKO TUTORSTVO – TUTOR ŠTUDENT


 

Namen in cilj študentskega tutorstva

Študentsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri študent svetuje svojim kolegom pri reševanju študijskih in drugih operativnih vprašanj na fakulteti.

 

Cilji  študentskega tutorskega sistema na GEA College – FP so:

 •  nuditi študentom pomoč, podporo in svetovanje pri  reševanju morebitnih težav, ki jih lahko ovirajo v času študija;
 • izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti nivo študijskega procesa;
 • motivirati, usmerjati in nuditi pomoč  študentom za napredovanje v stroki;
 • spodbuditi in usmerjati študente k udeležbi pri obštudijskih dejavnostih v okviru GEA College – FP (kot so različni projekti, mobilnost idr.);
 • nuditi pomoč tujim študentom in študentom s posebnim statusom (študenti s posebnimi potrebami, športniki, umetniki/kulturniki).

 

Naloge tutorja študenta

 

Temeljne naloge tutorja študenta so: 

 • individualno in/ali skupinsko svetuje ter pomaga študentom;
 • seznani študente z vsemi viri informacij in jih spodbuja in opolnomoči, da jih tudi sami poiščejo;
 • študentom nudi pomoč pri razumevanju snovi in svetuje glede možnih pristopov k učenju pri predmetu,
 • študentom priporoča in razloži primerne metode in strategije učenja;
 • pojasnjuje vsebino izbirnih vsebin študija, spodbuja študente pri iskanju zanje najustreznejših vsebin;
 • študente spodbuja, da se vključujejo v dodatne obštudijske dejavnosti in mobilnost; sodeluje pri vpisu študentov novincev in na informativnih dnevih za potencialne študente novince ter na uvodu v študij, po potrebi pa tudi ob drugih dogodkih;
 • vodi evidenco dela s tutorandi.

 

Imenovanje tutorja študenta

 

Tutor študent je lahko vsak študent, ki:

 • ima status študenta na GEA College – FP in ni študent prvega letnika;
 • je pripravljen pomagati študentom prvega letnika pri vključitvi v študentsko okolje,
 • pozna delovanje študentskega sveta;
 • pozna pravice in dolžnosti študenta na GEA College – FP ter delovanje GEA College – FP;
 • v preteklosti ni kršil pravil fakultete in mu ni bil izrečen disciplinski ukrep tekom študija na GEA College – FP;
 • pozna širšo študentsko problematiko in razpolaga z za študenta pomembnimi informacijami.

Kandidat za tutorja študenta se mora prijaviti na razpis za tutorje študente in ob prijavi priložiti življenjepis. Kandidat mora ob prijavi navesti, ali želi biti tutor tujim študentom. Razpis traja od 1. januarja do 20. oktobra tekočega leta.

Tutorja študenta imenuje dekan GEA College – FP izmed vseh prijavljenih študentov za vsak posamezni letnik najkasneje do konca koledarskega leta.

Mandat tutorja študenta traja eno študijsko leto in se lahko podaljša. Mandat tutorja študenta lahko preneha na lastno željo, z izgubo statusa ali z razrešitvijo. Tutorja študenta razreši dekan Gea College – FP. Tutor študent, ki želi ponovno opravljati to funkcijo, mora svojo željo o podaljšanju mandata pisno sporočiti dekanu GEA College – FP.

 

Dolžnosti tutorja študenta

 

Dolžnosti tutorja študenta so predvsem:  

 • da mora sam pri študiju dosegati nadpovprečne rezultate, biti pozitivno naravnan, potrpežljiv, odgovoren,  pripravljen pomagati in biti za zgled ostalim študentom;
 • da spodbuja študente za  sprotno opravljanje študijskih obveznosti;
 • da pomaga reševati težave glede uporabe spletnih portalov ter upoštevanja pravilnikov ter različnih postopkov GEA College – FP;
 • da pomaga pri razlagi študijski snovi, zapiskih in organizaciji študija posameznika;
 • da napiše poročilo oz. zapisnik o svojem delu in ga preda dekanu.

 

Tutor študent za tuje študente poleg zgoraj zapisanega:

 • pomaga tujim študentom pri urejanju administrativnih zadev (pridobitev študentske izkaznice, nakup vozovnice LPP in študentskih bonov, prijava začasnega bivališča, pridobitev davčne številke, ipd.);
 • pomaga pri orientaciji na GEA College – FP in pri vprašanjih, povezanih s študijem;
 • tuje študente seznani z obštudijskim dogajanjem v Ljubljani, obvešča ga o vseh dogodkih, ki jih za tuje študente organizira GEA College – FP in druge organizacije.

 

Pravica tutorja študenta

 

Pravica tutorja študenta je:

 • da lahko svoje sodelovanje v tutorskem sistemu, glede na 21. člen Pravilnika o študijski praksi, uveljavi kot del študijske prakse;
 • da dobi po opravljenem tutorskem delu certifikat z opisom opravljenega dela, ki je naveden tudi v prilogi k diplomski listini in je lahko dobro priporočilo za bodočega delodajalca ali za študij v tujini.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial