Študentski svet Fakultete za podjetništvo

Pristojnosti in naloge Študentskega sveta opredeljuje Statut GEA College – Fakultete za podjetništvo v 19. Členu:

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki ga sestavlja najmanj pet (5) predstavnikov rednih in izrednih študentov fakultete. Člani študentskega sveta na svoji prvi seji izvolijo predsednika in podpredsednika študentskega sveta. Študentski svet deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta. Svet sklepa veljavno z večino glasov navzočih članov. Na sejah se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik, v primeru odsotnosti pa podpredsednik. Obvezna točka dnevnega reda sej je pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu fakultete, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov fakultete. Če mnenje predstavnikov študentov ni upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti študentski svet.

Delovanje, volitve in način organiziranja študentskega sveta je opredeljen v pravilih o delu študentskega sveta fakultete, ki ga sprejme študentski svet.

Mandat članov študentskega sveta fakultete traja dve leti. Član študentskega sveta fakultete je lahko ponovno izvoljen.

Študentski svet deluje po poslovniku »Pravila o delu študentskega sveta GEA College – FP«.


Študentski svet GEA College – Fakulteta za podjetništvo (sklic 23/24):

VODSTVO ŠTUDENTSKEGA SVETA:

PREDSEDNIK: Jure Vrečar
PODPREDSEDNIK: David Rupnik


Člani 2023/24:

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – SMER PODJETNIŠTVO

1. letnik, program Podjetništvo (redni – klasični študij):
Ula Gantar
Željka Čubić

2. letnik, program Podjetništvo (redni – klasični študij):
Martin Križaj
Bor Šulin

3. letnik, program Podjetništvo (redni – klasični študij):
Jerca Potočnik
Anja Berlič


DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – SMER PODJETNIŠTVO V PERSPEKTIVNIH PANOGAH

1. letnik, program Podjetništvo v perspektivnih panogah (klasični študij):
Nik Nedelko

2. letnik, program Podjetništvo v perspektivnih panogah (klasični študij):
Aleksander Vuković

3. letnik, program Podjetništvo v perspektivnih panogah (klasični študij):
Jure Vrečar


DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – SMER  DIGITALNI MARKETING

1. letnik, program Digitalni marketing (klasični študij):
Sara Breznikar
Dario Petrovič Štampar

1. letnik, program Digitalni marketing (e-študij):
Tine Kleč

2. letnik, program Digitalni marketing (klasični študij):
Rik Mlakar
David Rupnik

2. letnik, program Digitalni marketing (e-študij):
Klara Magic Luneai

3. letnik, program Digitalni marketing (klasični študij):
Patricija Jenko

3. letnik, program Digitalni marketing (e-študij):
Gaja Konič


DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – SMER INFORMACIJSKA IN KIBERNETSKA VARNOST

2. letnik, program Informacijska in kibernetska varnost (klasični študij):
David Volk
Matevž Popit


DODIPLOMSKI MEDNARODNI ŠTUDIJ

2. letnik, mednarodni program:
Patricija Ham
Anđa Ivanović


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ – PROGRAM PODJETNIŠKI MANAGEMENT

1. letnik, program Podjetniški management:
Dragana Oljača

1. letnik, program Podjetniški management:
Jaka Guzelj

 


Predstavniki v organih Fakultete v študijskem letu 2023/24:

Predstavnika v Senatu: Jure Vrečar, Dario Petrovič Štampar

Predstavniki v Akademskem zboru: vsi člani ŠSGC

Komisija za študentske in študijske zadeve: Sara Breznikar

Komisija za kakovost: Ula Gantar

Disciplinska komisija: Klara Magic Luneai

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial