Študentski svet Fakultete za podjetništvo

Pristojnosti in naloge Študentskega sveta opredeljuje Statut GEA College – Fakultete za podjetništvo v 19. Členu:

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki ga sestavljajo predstavniki rednih in izrednih študentov fakultete. Študentski svet ima najmanj pet (5) članov, ki ga sestavljajo predstavniki rednih in izrednih študentov. Člani študentskega sveta na svoji prvi seji izvolijo izmed sebe predsednika in podpredsednika študentskega sveta. Študentski svet deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta. Svet sklepa veljavno z večino glasov navzočih članov. Na sejah se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik, v primeru odsotnosti pa podpredsednik. Obvezna točka dnevnega reda sej je pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu fakultete, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov fakultete. Če mnenje predstavnikov študentov ni upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti študentski svet.

Delovanje, volitve in način organiziranja študentskega sveta je opredeljen v pravilih o delu študentskega sveta fakultete, ki ga sprejme študentski svet.

Mandat članov študentskega sveta fakultete traja dve leti. Član študentskega sveta fakultete je lahko ponovno izvoljen.

Študentski svet deluje po poslovniku »Pravila o delu študentskega sveta GEA College – FP«.

Predsednik:

 • Luka Rogelj

Elektronski naslov: studentski.svet@gea-college.si

Podpredsednica:

 • Klavdija Zimmer

 Člani:

 • Luka Rogelj (Podjetništvo, 3. letnik, redno)
 • Blaž Benčina (Podjetništvo, 3. letnik, redno)
 • Klemen Popit (Podjetništvo, 3. letnik, izredno)
 • Kristina Mršič (Podjetništvo, 3. letnik, izredno)
 • Tim Pakiž (Podjetništvo, 2. letnik, redno)
 • Miha Pahor (Podjetništvo, 2. letnik, redno)
 • Fahreta Canoska (Podjetništvo, 2. letnik, izredno)
 • Andraž Uršič (Podjetništvo, 2. letnik, izredno)
 • Eva Novak, (Podjetništvo, 1.letnik, redno)
 • Klavdija Zimmer,(Podjetništvo, 1.letnik, redno)
 • Klemen Šega (Podjetništvo, 1.letnik, izredno)
 • Uroš Piskar, (Digitalni marketing, 1.letnik, izredno)
 • Kaja stankovič, (Digitalni marketing, 1.letnik, izredno)
 • Jaka Kavčič (predstavnik Podiplomskega študija)

Predstavniki študentov v Akademskem zboru

 • Luka Rogelj
 • Matic Gorišek
 • Alen Pliberšek
 • Klemen Popit
 • Eva Novak
 • Klavdija Zimmer
 • Uroš Piskar
 • Tim Pakiž
 • Miha Pahor
 • Blaž Benčina
 • Fahreta Canoska
 • Andraž Uršič
 • Kaja Stankovič
 • Kristina Mršič

Predstavniki v Komisiji za študentske in študijske zadeve

 • Blaž Benčina

Predstavniki v Komisiji za kakovost

 • Miha Pahor

 

Predstavnik v disciplinski komisiji

 • Tim Pakiž

Predstavniki v Senatu

 • Luka Rogelj
 • Klavdija Zimmer

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial