Študentski svet Fakultete za podjetništvo

Pristojnosti in naloge Študentskega sveta opredeljuje Statut GEA College – Fakultete za podjetništvo v 19. Členu:

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki ga sestavlja najmanj pet (5) predstavnikov rednih in izrednih študentov fakultete. Člani študentskega sveta na svoji prvi seji izvolijo predsednika in podpredsednika študentskega sveta. Študentski svet deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta. Svet sklepa veljavno z večino glasov navzočih članov. Na sejah se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik, v primeru odsotnosti pa podpredsednik. Obvezna točka dnevnega reda sej je pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu fakultete, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov fakultete. Če mnenje predstavnikov študentov ni upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti študentski svet.

Delovanje, volitve in način organiziranja študentskega sveta je opredeljen v pravilih o delu študentskega sveta fakultete, ki ga sprejme študentski svet.

Mandat članov študentskega sveta fakultete traja dve leti. Član študentskega sveta fakultete je lahko ponovno izvoljen.

Študentski svet deluje po poslovniku »Pravila o delu študentskega sveta GEA College – FP«.


Študentski svet GEA College – Fakulteta za podjetništvo (sklic 22/23):

PREDSEDNICA: Katarina Palčič, kontakt: katarina.palcic@gmail.com
PODPREDSEDNIK: Mirko Simić, kontakt: mirkosm6@gmail.com


Člani:

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – SMER PODJETNIŠTVO

1. letnik, program Podjetništvo (redni):
Martin Križaj
Matej Ivanetič

2. letnik, program Podjetništvo (redni):
Jerca Potočnik
Anja Berlič

3. letnik, program Podjetništvo (redni):
Katarina Palčič
Mirko Simić


DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – SMER PODJETNIŠTVO V PERSPEKTIVNIH PANOGAH

1. letnik, program Podjetništvo v perspektivnih panogah (izredni):
Aleksander Vuković
Lea Jere

2. letnik, program Podjetništvo v perspektivnih panogah (izredni):
Jure Vrečar
Tim Jovičević

3. letnik, program Podjetništvo v perspektivnih panogah (izredni):
Nika Ajdnik
Teja Rosulnik

1. letnik, program Podjetništvo v perspektivnih panogah, e-študij (izredni):
Tamara Pate

2. letnik, program Podjetništvo v perspektivnih panogah, e-študij (izredni):
Žiga Kočevar


DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – SMER  DIGITALNI MARKETING

1. letnik, program Digitalni marketing (izredni):
Rik Mlakar
David Rupnik

2. letnik, program Digitalni marketing (izredni):
Patricija Jenko

3. letnik, program Digitalni marketing (izredni):
Ali Kovačič
Lana Ceglar Dodic

1. letnik, program Digitalni marketing , e-študij (izredni):
Klara Magic Luneai

2. letnik, program Digitalni marketing , e-študij (izredni):
Gaja Konič


DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – SMER INFORMACIJSKA IN KIBERNETSKA VARNOST

1. letnik, program Informacijska in kibernetska varnost (izredni):
David Volk
Matevž Popit


DODIPLOMSKI MEDNARODNI ŠTUDIJ

1. letnik, mednarodni program:
Patricija Ham
Anda Ivanović


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ – PROGRAM PODJETNIŠKI MANAGEMENT

1. letnik, program Podjetniški management:
Jaka Guzelj

2. letnik, program Podjetniški management:
Uroš Aljec
Okarina-Kana Mahnič


Predstavniki v organih Fakultete v študijskem letu 2022/23:

Predstavnica v Senatu: Ali Kovačič

Predstavniki v Akademskem zboru: vsi člani ŠSGC

Komisija za študentske in študijske zadeve: Patricija Jenko

Komisija za kakovost: Ali Kovačič

Disciplinska komisija: Klara Magic Luneai

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial