Študentski svet Fakultete za podjetništvo

Pristojnosti in naloge Študentskega sveta opredeljuje Statut GEA College – Fakultete za podjetništvo v 19. Členu:

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki ga sestavlja najmanj pet (5) predstavnikov rednih in izrednih študentov fakultete. Člani študentskega sveta na svoji prvi seji izvolijo izmed sebe predsednika in podpredsednika študentskega sveta. Študentski svet deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta. Svet sklepa veljavno z večino glasov navzočih članov. Na sejah se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik, v primeru odsotnosti pa podpredsednik. Obvezna točka dnevnega reda sej je pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu fakultete, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov fakultete. Če mnenje predstavnikov študentov ni upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti študentski svet.

Delovanje, volitve in način organiziranja študentskega sveta je opredeljen v pravilih o delu študentskega sveta fakultete, ki ga sprejme študentski svet.

Mandat članov študentskega sveta fakultete traja dve leti. Član študentskega sveta fakultete je lahko ponovno izvoljen.

Študentski svet deluje po poslovniku »Pravila o delu študentskega sveta GEA College – FP«.


Študentski svet GEA College – Fakulteta za podjetništvo (sklic 21/22):

PREDSEDNICA: Lučka Kuhar, kontakt: lucka.kuhar19@gmail.com
PODPREDSEDNIK: Mirko Simić, kontakt: mirkosm6@gmail.com


Člani:

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – SMER PODJETNIŠTVO

1. letnik, smer Podjetništvo (redni):
Jerca Potočnik
Anja Berlič

2. letnik, smer Podjetništvo (redni):
Mirko Simić
Grega Brezavšček

3. letnik, smer Podjetništvo (redni):
Lučka Kuhar
Tim Milosavljevič


DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – SMER PODJETNIŠTVO V PERSPEKTIVNIH PANOGAH

1. letnik, smer Podjetništvo v perspektivnih panogah (izredni):
Jure Vrečar
Tim Jovićević

2. letnik, smer Podjetništvo v perspektivnih panogah (izredni):
Nika Ajdnik
Teja Rosulnik

3. letnik, smer Podjetništvo v perspektivnih panogah (izredni):
Domen Pleško

1. letnik, smer Podjetništvo v perspektivnih panogah, e-študij (izredni):
Žiga Kočevar


DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – SMER  DIGITALNI MARKETING

1. letnik, smer Digitalni marketing (izredni):
Patricija Jenko

2. letnik, smer Digitalni marketing (izredni):
Ali Kovačič
Iztok Volf

3. letnik, smer Digitalni marketing (izredni):
Beanjamin Šabić
Žiga Zaletelj

1. letnik, smer Digitalni marketing , e-študij (izredni):
Gaja Konič


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ – SMER PODJETNIŠKI MANAGEMENT

1. letnik, smer Podjetniški management:
Uroš Ajlec
Okarina-Kana Mahnič

2. letnik, smer Podjetniški management:
Edi Vuk
Irena Vodnik

 


Predstavniki v organih Fakultete v študijskem letu 2021/22:

Predstavnici v Senatu: Lučka Kuhar, Ali Kovačič

Predstavniki v Akademskem zboru: vsi člani ŠSGC

Komisija za študentske in študijske zadeve: Iztok Volf

Komisija za kakovost: Ali Kovačič

Disciplinska komisija: Patricija Jenko

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial